Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Salm 89 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Turnamh Theaghlach Dháiví

1. Mascil Ethan an dúchasach.

1 Mascil Ethan an dúchasach.

2. Canfaidh mé de shíor faoi do bhuanghrá, a Thiarna;fógróidh mé do dhílseacht ó ghlúin go glúin.

3. Óir is deimhin gur daingníodh do bhuanghrá go brách,agus shocraigh tú do dhílseacht chomh buan le neamh.

4. “Cheangail mé conradh,” [a dúirt tú,] “leis an té a roghnaigh mé;dhearbhaigh mé do Dháiví mo sheirbhíseach:

5. ‘Socróidh mé do shliocht go brách,agus bunóidh mé do ríchathaoir go deo.’ ”

6. Foilsíonn na flaithis do mhíorúiltí, a Thiarna;tá d'fhírinne á moladh ag comhthionól na naomh.

7. Óir cé is cosúil leis an Tiarna sna néalta,cé atá inchurtha le Dia ar shlua na bhflaitheas?

8. Is uafásach é Dia i gcomhchomhairle na naomh;is éachtach é agus is uamhnach thar a bhfuil ina thimpeall.

9. A Thiarna Dia na slua, cé is comhionann leat?Is cumhachtach tú, a Thiarna, agus do dhílseacht de gach leith díot.

10. Is agatsa atá ceannas ar fhraoch na farraige;is tú a chuireann cosc le tulca na dtonnta.

11. Bhuail tú cos ar Ráhab go ndearna tú bloghanna de;agus scaip tú d'eascairde le do chuisle chumhachtach.

12. Is leat na flaithis, is leat an talamh;is tú a bhunaigh an domhan agus a bhfuil ann.

13. Is tú a chruthaigh an tuaisceart is an deisceart;molann Tábór agus Hearmón d'ainm le corp áthais.

14. Is cumasach an chuisle atá agat, a Thiarna,is daingean do lámh, agus do dheaslámh crochta.

15. Cóir agus ceart atá mar bhonn do do ríchathaoir;gabhann buanghrá agus dílseacht romhat amach.

16. Is aoibhinn don phobal arb eol dóibh an gháir áthais;siúlann siad faoi sholas do ghnúise, a Thiarna.

17. Déanann siad gairdeas i d'ainm feadh an lae;agus déantar a móradh as ucht d'fhíréantachta.

18. Is tú, a Thiarna, dealramh a gcumhachta;agus is trí do chaoinchineáltas a ardaítear ár neart.

19. Óir is é an Tiarna is sciath dár gcosaint;agus is é Neach Naofa Iosrael is rí orainn.

20. Labhair tú tráth i bhfísá rá le do chairde naofa“Thug mé cabhair do ghaiscíoch;d'ardaigh mé fear tofa den phobal.

21. Fuair mé Dáiví, mo ghiolla;rinne mé a ungadh le m'ola naofa

22. d'fhonn go mbeadh mo lámh leis de shíor;agus go mbeadh mo chuisle ag neartú leis.

23. Ní mheallfaidh an namhaid go brách é,ná ní dhéanfaidh an t‑urchóideach foréigean air,

24. ach treascróidh mé a naimhde ina láthair;agus buailfidh mé lucht a fhuatha.

25. Beidh mo dhílse agus mo chineáltas ina fhochair;agus is i m'ainmse a ardófar a neart.

26. Leathfaidh mé a lámh os cionn na maraagus a dheaslámh os cionn na n‑aibhneacha.

27. Glaofaidh sé orm: ‘Is tú m'athair;is tú mo Dhia agus carraig mo shlánaithe.’

28. Ceapfaidh mé ina chéadghin mic é;an té is airde i measc ríthe na cruinne.

29. Coinneoidh mé mo chineáltas go deo dó;agus seasfaidh mo chonradh go daingean leis.

30. Socróidh mé a shliocht go síoraíagus a ríchathaoir mar laethanta na bhflaitheas.

31. Má thréigeann a chlann mhac mo dhlí,mura siúlann siad de réir mo phroiceaptaí,

32. más amhlaidh a sháraíonn siad m'fhorálacha,nó más amhlaidh a bhriseann siad m'aitheanta,

33. agróidh mé a gcion orthu leis an tslat;agus agróidh mé a gcoir orthu leis an lasc,

34. ach ní bhainfidh mé mo bhuanghrá de go deo;ná ní rachaidh mé siar ar mo bhriathar.

35. Ní bhrisfidh mé mo chor ná mo cheangal;ná ní bhréagnóidh mé briathar mo bhéil.

36. Aon uair amháin a mhionnaigh mé;dar mo naofacht, nach ndéanfainn bréag le Dáiví.

37. Mairfidh a shliocht go brách;beidh a chathaoir mar an ngrian i m'fhianaise;

38. mairfidh sí go buan mar an ngealach,ina finné fíordhílis ar neamh.” Selah

39. Ach theilg tú uait le déistinis le corp feirge an té a d'ung tú féin.

40. Bhris tú do chonradh le do ghiolla;agus thruailligh tú a choróin sa deannach.

41. Leag tú a mhúrtha go léir;agus d'fhág tú a dhún ina fhothrach.

42. Creachann a ngabhann an tslí éionas go bhfuil sé ina chúis aithise dá chomharsana.

43. D'ardaigh tú deaslámh a naimhde;chuir tú áthas ar a eascairde go léir.

44. Mhaolaigh tú faobhar a chlaímh;is níor thug tú an bua dó sa chath.

45. Chuir tú cosc lena ghlóir-réim;leag tú a ríchathaoir ar lár.

46. Ghiorraigh tú laethanta a óige;agus d'fhág tú faoi náire shaolta é.

47. Cá fhad, a Thiarna, a bheidh tú i bhfolach - an go brách é?Cá fhad a bheidh do dhíbheirg ag bladhmadh mar thine?

48. Cuimhnigh, a Thiarna, ar a ghiorracht atá mo shaol;an amhlaidh a chruthaigh tú an Ádhamchlann in aistear?

49. Cé hé an duine beo nach bhfeicfidh an bás,nó cé a thabharfaidh a anam ó chumhacht na huaighe?

50. Cá bhfuil do chomaoineacha cianaosta, a Thiarnaa mhionnaigh tú do Dháiví dar brí do dhílseachta?

51. Cuimhnigh, a Thiarna, ar an aithis a casadh le do sheirbhísigh;agus mar a iompraím i mo bhrollach maslaí uile na gciníocha -

52. na maslaí lena maslaíonn do naimhde mé a Thiarna,lena dtugann siad tarcaisne do chomharba do ungthaigh. 52 Moladh go deo leis an Tiarna;Amen agus Amen!