Surori

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Tsohon Alkawari

Sabon Wasiya

Zab 7 Littafi Mai Tsarki (HAU)

Addu'ar Neman a Yi Adalci

1. Ya Ubangiji, Allahna, na sami mafaka a wurinka,Ka cece ni, ka tserar da ni daga dukan masu fafarata,

2. Idan ba haka ba kuwa, za su ɗauke ni,Su tafi da ni zuwa wurin da ba wanda zai cece ni,A can za su yayyage ni kamar zaki.

3. Ya Ubangiji, Allahna, idan na aikata ɗaya daga cikin waɗannan,Wato idan na yi wa wani laifi,

4. Idan na ci amanar abokina,Ko kuwa in na gwada wa maƙiyi fin ƙarfi ba dalili,

5. To, bari abokan gābana su fafare ni, su kama ni,Bari su datse ni har ƙasa, su kuma kashe ni,Su bar ni ƙasa, matacce!

6. Ka tashi da fushinka, ya Ubangiji,Ka kuma tashi ka yi gāba da hasalar abokan gābana!Ka tashi, ka taimake ni, gama adalci kake so a yi.

7. Ka tattaro dukan kabilun da suke kewaye da kai,Ka yi mulki a kansu daga Sama.

8. Ya Ubangiji, kai ne alƙalin dukan mutane.Ka shara'anta mini bisa ga adalcina,Gama ba ni da laifi, ina kuma da kirki.

9. Ka tsai da muguntar mugaye,Ina roƙonka, ka sāka wa mutanen kirki.Kai Allah mai adalci ne,Kana kuwa auna tunanin mutane, da marmarinsu.

10. Allah ne mai kiyaye ni,Yakan ceci waɗanda suke yi masa biyayya.

11. Allah alƙali ne mai adalci,Kullum kuwa yana kā da mugaye.

12. Idan mutane ba su tuba ba,Allah zai wasa takobinsa,

13. Zai ɗana bakansa ya shirya shi,Zai ɗauki makamansa masu dafi,Ya kuma auna kibansa masu wuta.

14. Ka duba, yadda mugu yake tunanin mugunta a ransa,Yana shisshirya wahala, yana kuma aikata ruɗi.

15. Yana haƙa rami mai zurfi a ƙasa,Sa'an nan yă fāɗa ramin da ya haƙa!

16. Saboda haka muguntarsa ta hukunta shi ke nan,Rikicin kansa ya yi masa lahani.

17. Zan gode wa Ubangiji saboda adalcinsa,Zan raira yabbai ga Ubangiji, Maɗaukaki.