Surori

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Tsohon Alkawari

Sabon Wasiya

Zab 88 Littafi Mai Tsarki (HAU)

Kukan Neman Taimako

1. Ya Ubangiji Allah, Mai Cetona,Duk yini ina ta kuka,Da dare kuma na zo gare ka.

2. Ka ji addu'ata,Ka kasa kunne ga kukana na neman taimako!

3. Wahala mai yawa ta auko mini,Har ina gab da mutuwa.

4. Ina daidai da sauran mutanen da suke gab da mutuwa,Dukan ƙarfina ya ƙare.

5. An yashe ni a cikin matattu,Kamar waɗanda aka karkashe,Suna kuma kwance cikin kaburburansu,Waɗanda ka manta da su ɗungum,Waɗanda taimakonka ya yi musu nisa.

6. Ka jefar da ni cikin zurfin kabari,Da cikin rami mafi zurfi, mafi duhu.

7. Fushinka yana da nauyi a kaina,An turmushe ni a cikin tuƙuƙinka.

8. Ka sa abokaina su yashe ni,Ka sa sun ware ni.An kange ni, ba yadda zan kuɓuta.

9. Idanuna sun raunana saboda wahala.Ya Ubangiji, kowace rana ina kira gare ka,Ina ta da hannuwana zuwa gare ka da addu'a!

10. Kakan yi wa matattu mu'ujizai ne?Sukan tashi su yabe ka?

11. Akan yi maganar madawwamiyar ƙaunarka a kabari?Ko amincinka a inda ake hallaka?

12. Za a iya ganin mu'ujizanka a cikin duhu?Ko kuwa alherinka a lahira?

13. Ya Ubangiji, ina kira gare ka, neman taimako,Kowace safiya nakan yi addu'a gare ka.

14. Me ya sa ka yashe ni, ya Ubangiji?Me ya sa ka ɓoye kanka daga gare ni?

15. Tun ina ƙarami nake shan wahala,Har ma na kusa mutuwa,Na tafke saboda nauyin hukuncinka.

16. Hasalarka ta bi ta kaina,Tasar mini da kake ta yi, ta hallaka ni.

17. Dukan yini sun kewaye ni kamar rigyawa,Ta kowace fuska, sun rufe ni.

18. Ka sa har abokaina na kusa sun yashe ni,Duhu ne kaɗai abokin zamana.