Surori

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Tsohon Alkawari

Sabon Wasiya

Zab 6 Littafi Mai Tsarki (HAU)

Addu'ar Neman Jinƙai a Lokacin Wahala

1. Ya Ubangiji, kada ka yi fushi, ka kuma tsauta mini!Kada ka hukunta ni da fushinka!

2. Ka ji tausayina, gama na gaji tiƙis,Ka wartsarkar da ni, gama na tafke sarai.

3. Duk na damu ƙwarai da gaske.Sai yaushe wannan zai ƙare, ya Ubangiji?

4. Ya Ubangiji, ka zo ka cece ni,Gama kana ƙaunata, ka kuɓutar da ni daga mutuwa.

5. Ba za a tuna da kai a lahira ba,Ba wanda zai yabe ka a can!

6. Na gaji tiƙis saboda baƙin ciki,Kowane dare gadona yakan jiƙe saboda kukana.Matashin kaina ya yi sharkaf da hawaye.

7. Idanuna sun yi kumburi saboda yawan kuka,Har da ƙyar nake iya gani,Duk kuwa saboda abokan gābana!

8. Ku tafi daga nan, ku masu aikin mugunta!Ubangiji yana jin kukana.

9. Yana kasa kunne ga kukana na neman taimako,Yana kuwa amsa addu'o'ina.

10. Abokan gābana duka za su sha kunyar fāɗuwarsu,Suna cikin matsanancin ruɗami,Za a kwashe su farat ɗaya.