Surori

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Tsohon Alkawari

Sabon Wasiya

Zab 10 Littafi Mai Tsarki (HAU)

Addu'ar Neman Hamɓare Mugaye

1. Ya Ubangiji, me ya sa kake can nesa?Me ya sa ka ɓoye kanka a lokacin wahala?

2. Mugaye suna fāriya, suna kuma tsananta wa matalauta,Ɗana tarkon da suka yi yă kama su.

3. Mugun mutum yana fāriya da mugayen manufofinsa,Mai haɗama yakan zagi Ubangiji ya kuma ƙi shi.

4. Mugun mutum da girmankansa yana cewa, “Ba Allah!”Wannan ne abin da mugu yake tunani.

5. Yakan yi nasara a dukan abin da yake yi.Ba zai fahimci hukuncin Allah ba,Yana yi wa abokan gābansa duban raini.

6. Yana ce wa kansa “Ba zan taɓa fāɗuwa ba,Ba zan taɓa shan wahala ba.”

7. Maganganunsa suna cike da zage-zage, da ƙarairayi, da barazana,Yana da saurin faɗar maganganun ƙiyayya da na mugunta.

8. Yakan ɓuya cikin ƙauyuka,Yă jira a can har yă kashe marasa laifi.Yakan yi sanɗa, ya kama kāsassu,

9. Yakan jira a inda ya ɓuya kamar zaki.Yakan kwanta yana fakon wanda zai kama,Har ya kama shi da tarkonsa ya tafi da shi!

10. Yakan ragargaza kāsasshe,Yă gwada masa ƙarfi, yă ci nasara a kansa.

11. Mugun mutum yakan ce wa kansa, “Allah bai kula ba!Ya rufe idonsa, ba zai taɓa ganina ba.”

12. Ya Ubangiji, ka zo ka cece ni!Kada ka manta da waɗanda ake zaluntarsu, ya Allah!

13. Yaya mugun zai riƙa raina Allah,Har yă riƙa ce wa kansa, “Ba zai hukunta ni ba”?

14. Amma kana gani, kana kuma lura da masu shan wuya, da masu ɓacin rai,Koyaushe kuma a shirye kake ka yi taimako.Mutum wanda ba shi da mai taimako yakan danka kansa gare ka,Gama kullum kakan taimaki masu bukata.

15. Ka karya ikon mugaye, masu mugunta,Ka hukunta su saboda muguntarsu,Har hukuncinsu ya cika sarai.

16. Ubangiji sarki ne har abada abadin,Arna kuma za su ɓace daga ƙasarsa.

17. Za ka saurara ga addu'o'in masu kaɗaici, ya Ubangiji,Za ka ba su ƙarfin hali.

18. Za ka ji koke-koken waɗanda ake zalunta da na marayu,Ka yi shari'ar da za su ji daɗi,Domin kada 'yan adam su ƙara haddasa wata razana.