Surori

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Tsohon Alkawari

Sabon Wasiya

Zab 115 Littafi Mai Tsarki (HAU)

Allah Mai Gaskiya Makaɗaici

1. A gare ka kaɗai, ya Ubangiji,A gare ka kaɗai, ba a gare mu ba,Dole a girmama ka,Sabili da madawwamiyar ƙaunarka da amincinka.

2. Me ya sa sauran al'umma suke tambayarmu,“Ina Allahnku?”

3. Allahnmu yana Sama,Yana aikata yadda yake so.

4. Amma nasu alloli na azurfa da zinariya ne,Da hannu aka siffata su.

5. Suna da baki, amma ba sa magana,Suna da idanu, amma ba sa gani.

6. Suna da kunnuwa, amma ba sa ji,Suna da hanci, amma ba sa jin ƙanshi.

7. Suna da hannuwa, amma ba sa iya riƙon kome,Suna da ƙafafu, amma ba sa iya tafiya.Ba su da murya sam.

8. Ka sa waɗanda suka yi su,Da dukan masu dogara gare su,Su zama kamar gumakan da suka yi!

9. Ku dogara ga Ubangiji, ya ku jama'ar Isra'ila!Shi yake taimakonku, yana kiyaye ku.

10. Ku dogara ga Ubangiji, ya ku firistoci na Allah!Shi yake taimakonku, yana kiyaye ku.

11. Ku dogara ga Ubangiji, dukanku waɗanda kuke tsoronsa!Shi yake taimakonku, yana kiyaye ku.

12. Ubangiji yana tuna da mu, zai kuwa sa mana albarka,Zai sa wa jama'ar Isra'ila albarka,Da dukan firistoci na Allah.

13. Zai sa wa dukan waɗanda suke tsoronsa albarka.Babba da yaro.

14. Ubangiji ya ba ku 'ya'ya,Ku da zuriyarku.

15. Ubangiji, wanda ya yi sama da ƙasaYa sa muku albarka!

16. Samaniya ta Ubangiji ce kaɗai,Amma ya ba mutane duniya.

17. Matacce ba ya yabon Ubangiji,Ko wanda ya gangara zuwa cikin kabari.

18. Amma mu da muke rayayyu, za mu yi masa godiya.A yanzu da har abada.Yabo ya tabbata ga Ubangiji!