Bab

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Jabur 17 Kitab Sutji (JAV)

MASMUR 17

Tanpa kaluputan kaoyak-oyak

17:1-15

1. Pandongane Prabu Dawud.Dhuh Yehuwah, mugi karsaa miyarsakaken dhateng prakawis ingkang leres,mugi karsaa nggatosaken ing pasambat kawula;sarta mugi karsaa nilingaken dhateng ing pandonga kawula,saking ing lambe ingkang boten dora.

2. Mugi kawula angsala kaadilan saking Paduka:paningal Paduka mugi nguningani punapa ingkang leres.

3. Manawi Paduka nguji dhateng manah kawula,niti kawula ing wanci dalu,saha mriksa kawulaPaduka boten badhe manggih punapa-punapa ingkang awon,ing cangkem kawula boten wonten panerak.

4. Menggah pandamelanipun tiyang,manut sabda ingkang Paduka pangandikakaken,kawula boten tumut-tumut kaliyan tindakipun tiyang ingkang sami ambek roda-peksa;

5. lampah kawula tetep ndherek ing tindak Padukasaha suku kawula boten sleyoran.

6. Kawula nyebut dhumateng Paduka, amargi Paduka paring wangsulan dhumateng kawula, dhuh Allah;mugi Paduka karsaa nanggapaken talingan Paduka dhateng kawula mugi karsaa miyarsakaken atur kawula.

7. Mugi Paduka karsaa ngatingalaken sih-rahmat Paduka ingkang elok,Paduka ingkang ngluwari tiyang ingkang sami ngungsi dhateng ing pangaubaning asta Paduka ingkang tengenmargi saking wontenipun para ingkang sami mbalela.

8. Mugi kawula Paduka reksa kados maniking mripat,sarta Paduka dhelikaken wonten ing ayoming swiwi Paduka:

9. margi wonten tiyang duraka ingkang sami ngangkah dhateng karisakan kawula,inggih satru bebuyutan ingkang sami ngepang kawula.

10. Tiyang wau sami boten ngatingalaken sih-kawelasan,sami ngumbar kumalungkungipun;

11. sami ngetutaken ing lampah-lampah kawula, sapunika sami ngrubung kawula,mripatipun ngangkah badhe ngeplekaken kawula ing bumi.

12. Rupinipun kados singa ingkang badhe ndekep,kados singa nem ingkang ndhekem wonten ing pandhelikan.

13. Dhuh Yehuwah mugi karsaa jumeneng, karsaa methukaken tiyang-tiyang wau saha Paduka rebahaken,Paduka mugi karsaa ngluwari kawula saking tiyang duraka klayan pedhang Paduka.

14. Dhuh Yehuwah, Paduka mugi karsaa ngluwari kawula kalayan asta Paduka,saking tiyang-tiyang kadonyan punika ingkang pandumanipun wonten ing gesang samangke,padharanipun katuwukana ing simpenan Paduka,satemah anakipun sami tuwuk,sarta tirahanipun katilarna dhateng ing bayi-bayinipun.

15. Nanging kawula, badhe nyawang wadana Paduka wonten ing salebeting kaleresan;tuwin ing satangi kawula, kawula badhe katuwukan ing pasuryan Paduka.