Bab

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Jabur 147 Kitab Sutji (JAV)

MASMUR 147

Panguwasa lan kamurahaning Pangeran Yehuwah

147:1-20

1. Haleluya!Sanyata becik ngidungake masmur marang Allah kita iku,malah iku nengsemake lan pantes ngidungake pamuji iku.

2. Pangeran Yehuwah mbangun Yerusalem,sarta ngempalake para wong Israel kang pating blesar.

3. Panjenengane mulihake wong kang pepes atine,padha diblebedi tatune.

4. Pangeran nemtokake cacahe lintang-lintang,padha kasebut jenenge dhewe-dhewe.

5. Gusti Allah kita iku agung lan ngleluwihi kakiyatane,kawicaksanane ora kena winirasa.

6. Pangeran Yehuwah nyantosakake maneh para wong kang katindhes,nanging para wong duraka padha diesorake nganti konjem ing bumi.

7. Padha ngrepekna kidung pamuji sokur marang Pangeran Yehuwah,padha ngidunga masmur konjuk marang Gusti Allah kita kanthi swaraning clempung!

8. Panjenengane kang nutupi langit kalawan mendhungkang nyawisi udan marang bumi,kang damel gunung-gunung padha nukulake suket.

9. Panjenengane kang paring pakan marang sato-kewan,marang anak-anaking gagak kang padha celuk-celuk.

10. Pangeran ora karenan marang karosaning jaran,lan marang sikile wong lanang.

11. Pangeran Yehuwah karenan marang wong kang ngabekti marang Panjenengane,lan para wong kang ngarep-arep marang sih-kadarmane.

12. He Yerusalem, ngalembanaa marang Sang Yehuwah,he Sion saosa puji marang Allahmu,

13. awit Pangeran nyantosani slaraking gapuramu,sarta mberkahi anak-anakmu ana ing wewengkonmu.

14. Panjenengane kang nentremake satanah wewengkonmu,maregi kowe kalawan pepethinganing gandum.

15. Panjenengane maringake dhawuhe marang bumi,Pangandikane lumawat pesat.

16. Pangeran paring salju kaya wulu wedhus gembel,nyawurake ebun njendhel kaya awu.

17. Pangeran nguncalake jendhelan banyu kaya pecahan,sapa bisa tahan ngadeg mbetahake adheme?

18. Panjenengane ngandika, kabeh banjur ajer maneh,Panjenengane ngididake angin, banyune tumuli mili.

19. Sabdane kaparingake marang Rama Yakub,apadene pranatane lan angger-anggere marang Rama Israel.

20. Panjenengane ora nindakake mangkono tumrap sakehing bangsa,sarta para bangsa iku padha ora sumurup marang sarake.Haleluya.