Bab

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Jabur 69 Kitab Sutji (JAV)

MASMUR 69

Pandonga ing sajroning karubedan

69:1-37

1. Kanggo lurah pasindhen.Miturut lagu: Kembang bakung. Saka Sang Prabu Dawud.

2. Dhuh Allah, kawula mugi Paduka pitulungi,awit toyanipun sampun minggah dumugi ing gulu kawula.

3. Kawula ambles ing rawa ingkang lebet,boten wonten papan kangge pancadan;kawula sampun klelep wonten ing toya ingkang lebet,alun ageng ngentiraken kawula.

4. Kawula lesah margi saking anggen kawula sesambat, telak kawula garing;mripat kawula pedhes margi saking anggen kawula ngantos-antos dhumateng Gusti Allah kawula.

5. Tiyang ingkang nyengiti kawula tanpa sabab langkung kathah katimbang rambut kawula,kathah sanget cacahipun tiyang ingkang ngangkah badhe ngrisak kawula,ingkang nyatur kawula tanpa sabab;kawula dipun peksa nglintoni barang ingkang boten kawula rayah.

6. Dhuh Allah, Paduka mirsa menggah bodho kawula,kalepatan-kalepatan kawula Paduka boten kekilapan.

7. Dhuh, Pangeran, Allahing sarwa tumitah,para tiyang ingkang ngantos-antos dhumateng Paduka,mugi sampun ngantos nandhang wirang margi saking kawula.Dhuh Allahipun Israel, tiyang ingkang ngupadosi Paduka,sampun ngantos dados cacadan margi saking kawula.

8. Margi saking Paduka kawula tampi pamada,rai kawula kebak cacad.

9. Kawula dipun emohi sadherek-sadherek kawula,anak-anakipun embok kawula sami nganggep kawula tiyang sanes,

10. margi anggen kawula ngandhemi padaleman Paduka punika nggesengaken kawula,sarta tembung-tembung panacad dhumateng Paduka sampun namani kawula.

11. Kawula ngrisak badan kawula sarana siyam,nanging punika ugi dados cacad tumrap kawula;

12. kawula mangangge bagor,lajeng dados pocapanipun.

13. Kawula tansah dados rembagipun tiyang-tiyang ingkang sami linggih ing korining gapura,kawula dipun nyanyekaken dening tiyang ingkang sami remen ngombe inuman keras kalayan ngungelaken clempung.

14. Nanging kawula, kawula ndedonga dhumateng Paduka,dhuh Yehuwah,ing wekdal Paduka karenan ing panggalih, dhuh Allah;demi sih-piwelas Paduka ingkang agung, paduka mugi karsaa paring wangsulan dhumateng kawula,kanthi pitulungan Paduka ingkang setya!

15. Kawula mugi Paduka entasaken saking ing endhutan,sampun ngantos kleleb,kawula mugi kaluwarana saking tiyang-tiyang ingkang sami sengit dhumateng kawula,sarta saking toya ingkang lebet.

16. Ombaking toya sampun ngantos ngentiraken kawula,sampun ngantos kawula kauntal ing teleng,saha sumur sampun ngantos ngingkemi kawula.

17. Dhuh Yehuwah, paduka mugi karsaa paring wangsulan dhumateng kawula,awit sih-piwelas Paduka punika pinunjul,Paduka mugi karsaa mirsani kawulasalaras kaliyan sih-rahmat Paduka ingkang ageng.

18. Sampun ngantos nyingidaken wadana Paduka saking abdi Paduka,amargi kawula karupekan; mugi enggal karsaa paring wangsulan dhumateng kawula!

19. Mugi karsaa ngrawuhi kawula saha nebus kawula.Kawula mugi Paduka luwari margi saking satru-satru kawula.

20. Paduka nupiksani cacad kawula,kawirangan kawula saha kanisthan kawula.Paduka boten kekilapan dhateng mengsah kawula.

21. Manah kawula rempu margi saking panyamah,telah pangajeng-ajeng kawula;kawula ngajeng-ajeng sih-piwelas, nanging tanpa gina,sarta ngajeng-ajeng dhateng panglipur, nanging boten pinanggih.

22. Malah kawula dipun tedhani racun,sarta nalika kawula ngelak, dipun sukani anggur kecut.

23. Pekembulanipun tiyang-tiyang punika dadosa jiret wonten ing ngajengipun,lan kendhurenipun dadosa kala.

24. Mripatipun sami dadosa peteng,ngantos boten saged ningali;sarta bangkekanipun dadosa lelah-leloh!

25. Paduka mugi karsaa ngebyuki ing bebendu tiyang-tiyang punika,sarta ketamana ing mulad-mulading deduka Paduka.

26. Pemahanipun dadosa suwung,kemah-kemahipun sampun ngantos wonten ing ngenggeni.

27. Amargi sami nguya-uya tiyang ingkang Paduka gebagi,sami ngindhaki sakitipun tiyang ingkang sami Paduka tatoni.

28. Durakanipun tiyang-tiyang punika mugi Paduka wewahi,sampun ngantos sami manggih kaleresan wonten ing ngarsa Paduka!

29. Mugi kacoreka saking kitabing gesang,sampun ngantos kecathet nunggil kaliyan tiyang ingkang sampurna!

30. Nanging kawula punika katindhes lan sinangsara,dhuh Allah, karahayon peparing Paduka mugi ngayomi kawula!

31. Asmane Allah bakal dakpuji kalawan kekidungan,sarta Panjenengane dakluhurake kanthi kidung panuwun.

32. Ana ing paningaling Allah iku luwih becik katimbang sapi lanang,ngluwihi sapi lanang kang wus ana sungune lan atracak belah.

33. Delengen, he wong kang andhap-asor lan padha bungah-bungaha,he wong kang padha ngupaya marang Allah, cikben atimu girang maneh!

34. Amarga Pangeran Yehuwah miyarsakake marang wong kang padha mlarat,lan ora nyepelekake marang umate kang dadi tahanan.

35. Panjenengane muga linuhurna dening langit lan bumi,sarta segara dalah kang molah ana ing jerone.

36. Amarga Gusti Allah bakal mitulungi Sion,sarta mbangun kutha-kutha ing Yahuda,supaya dienggoni para umate lan dadia darbeke.

37. Para anak-putune abdine bakal padha tampa warisan iku,sarta wong kang tresna marang asmane bakal padha manggon ana ing kono.