Bab

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Jabur 138 Kitab Sutji (JAV)

MASMUR 138

Kidung panuwun tumrap pitulungane Pangeran Yehuwah

138:1-8

1. Anggitane Prabu Dawud.Paduka badhe kawula puji klayan gumolonging manah,wonten ing ngajengipun para allah kawula badhe ngidung masmur kagem Paduka.

2. Kawula badhe sujud madhep ing padaleman Paduka ingkang suci,saha memuji dhumateng asma Paduka,awit saking sih-kadarman lan kasetyan Paduka,dene asma saha prasetya Paduka, Paduka damel nglangkungi samukawis.

3. Sareng kawula sesambat, Paduka lajeng nyembadani kawula,Paduka mewahi kasantosan wonten ing manah kawula.

4. Dhuh Yehuwah, sakathahipun raja ing bumi badhe sami ngucap sokur dhumateng Paduka,awit sami mirengaken janji saking ing lesan Paduka;

5. sami badhe ngidungaken sapangrehing Sang Yehuwah,awit ageng kamulyaning Pangeran Yehuwah.

6. Pangeran Yehuwah iku luhur, ewadene nguningani marang wong asor,sarta kang gumunggung padha dipirsani saka ing kadohan.

7. Manawi kawula wonten ing salebeting karibedan,Paduka ingkang nggesangaken kawula,Paduka ngagagaken asta Paduka dhateng nepsunipun para mengsah kawula,saha kawula kapitulungan ing asta Paduka tengen.

8. Yehuwah badhe ngrampungaken samukawis tumrap ing kawula!Dhuh Yehuwah, sih-kadarman Paduka punika langgeng ing salaminipun.Paduka mugi sampun ngantos nilar pakaryaning asta Paduka.