Bab

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Jabur 79 Kitab Sutji (JAV)

MASMUR 79

Pandongane umat kang kaancam ing bebaya

79:1-13

1. Masmur anggitane Asaf.Dhuh Allah, bangsa sanes sampun sami lumebet dhateng ing tanah kagungan Paduka,sami najisaken padaleman Paduka ingkang suci,Yerusalem dipun dadosaken jugrugan.

2. Mayitipun para abdi Paduka dipun pakakaken dhateng peksi-peksi ing awang-awang,dagingipun para kekasih Padukadipun pakakaken dhateng sato ing ara-ara.

3. Rahipun umat Paduka dipun wutahaken kadosdene toya,wonten ing sakubenging Yerusalem sarta boten wonten ingkang ngubur.

4. Kawula sami dados cacadanipun para tangga-tepalih kawula,lan dados pepoyokan miwah cacampahanipun tiyang ingkang manggen ing sakubeng kawula.

5. Dhuh Yehuwah, ngantos pinten dangunipun anggen Paduka tansah paring bebendu Paduka,saha bentering panggalih Paduka anggenipun mulad-mulad kados latu?

6. Bebendu Paduka mugi kaesoknadhateng para bangsa ingkang botensami tepang kaliyan Paduka, inggih dhateng sakathahing karajan ingkang boten nyebut asma Paduka;

7. amargi sampun sami mangsa Yakub ngantos telas,griyanipun dipun risak.

8. Paduka mugi sampun ngantos ndhawahaken kalepatanipun para leluhur kawula dhumateng kawula sadaya;kawula mugi enggal kadhawahana ing sih-rahmat Paduka,awitdene kawula sampun sami ringkih sanget.

9. Dhuh Allah, ingkang mengku karahayon kawula,kawula mugi sami Paduka paringi pitulunganmargi saking kaluhuraning asma Paduka.Kawula mugi sami kaentasna saha kaapuntena dosa kawulamargi saking asma Paduka.

10. Punapaa dene bangsa sanes ngantos sami ngucap makaten:“Allahe wong iku ana ing ngendi?”Pamalesing rahipun para abdi Paduka ingkang sampun kawutahaken,mugi kasumerepana dening bangsa-bangsa saneswonten ing ngajeng kawula sedaya.

11. Pasambatipun para tiyang ingkang kinunjaramugi sageda sumengka dhateng ing ngarsa Paduka;tiyang ingkang sami katetepaken kaukum pejah,mugi sami Paduka parengaken gesang laras kaliyan asta Paduka ingkang agung.

12. Saha para tangga kawula mugi sami kadhawahana piwales tikel pitu,amargi anggenipun sami memada dhumateng Paduka, dhuh Pangeran.

13. Kawula sadaya punika, umat Paduka, inggih pepanthan menda ngen-ngenan Paduka,badhe lajeng sami ngaturaken panuwun dhumateng Paduka ing salaminipun,saha pepujian ingkang tumuju dhumateng Paduka badhe sami kawula wartosaken ngantos turun-tumurun.