Bab

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Jabur 60 Kitab Sutji (JAV)

MASMUR 60

Pandonga nyuwun kaunggulan

60:1-14

1. Kanggo lurah pasindhen.Miturut lagu: Kembang bakung paseksen. Miktam anggitane Prabu Dawud kanggo piwulang,

2. nalika perang karo bala Aram-Mesopotamia lan wong Aram-Zoba, sarta sawuse Senapati Yoab bali saka nggecak bala Edom ana ing lebak Asin ngesorake mungsuh kehe rolas ewu.

3. Dhuh Allah, kawula sampun sami Paduka tampik, beteng kawula sampun Paduka bedhah;Paduka duka; Paduka mugi karsaa ndandosi kawula!

4. Bumi sampun Paduka gonjingaken saha Paduka belah;ingkang pecah mugi Paduka pulihaken malih,awit bumi sampun gonjing.

5. Umat Paduka sampun paduka damel rekaos sanget,kawula sampun sami Paduka ombeni anggur ingkang mendemi.

6. Paduka sampun maringi umbul-umbul dhumateng tiyang-tiyang ingkang ngabekti dhumateng Paduka,minangka pratandha supados amping-amping ngoncati panah. (Selah)

7. Supados para ingkang Paduka kasihi saged oncat,Paduka mugi karsaa paring pangluwaran klayan asta Paduka tengen saha kawula mugi sami kaparingana wangsulan!

8. Gusti Allah sampun ngandika wonten ing dalem pasucenipun:“Ingsun karsa suka-suka parisuka, tanah Sikhem bakal Sunbagi,sarta lebak Sukot bakal Sunukur.

9. Gilead iku kagunganingSun, Manasye iku kagunganingSun,Efraim iku tetoponging mustakaningSun,Yahuda iku jungkating kepraboningSun;

10. Moab iku papan pawijikaningSun,Edom Sunbalang kalawan trumpahingSun,marga saka Filisti Ingsun asurak-surak.”

11. Sapa kang bakal ngirid aku lumebu ing kutha kang santosa?Sapa kang nuntun aku menyang ing tanah Edom?

12. Punapa sanes Paduka dhuh Allah, ingkang sampun nampik kawula,sarta boten majeng, dhuh Allah, sareng kalayan bala kawula?

13. Dhuh Gusti Allah, Paduka mugi karsaa paring pitulungan dhumateng kawula sadaya nglawan mengsah,amargi pitulunganing manungsa punika muspra.

14. Manawa kinanthi ing Allah kita bakal nindakake kaprawiran,awit Pangeran piyambak bakal ngiles-iles sakehing mungsuh kita.