Bab

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Jabur 137 Kitab Sutji (JAV)

MASMUR 137

Ing sapinggiring kali-kali ing tanah Babel

137:1-9

1. Ana ing pinggir bengawan Babel anggonku padha ndheprok karo nanging,manawa kelingan kutha Sion.

2. Clempungku padha dakcanthelakeana ing wit gandarusa ing kono.

3. Amarga ana ing kono wong-wong kang padha nawan kita,njaluk supaya aku padha ngrepekake kekidungan,lan wong kang niksa kita iku padha njaluk kidung kabungahan:“Aku padha kidungna kidunge Sion.”

4. Kapriye bisaku padha ngrepekake kidunging Yehuwahana ing nagara ngamanca?

5. Manawa aku lali marang kowe, he Yerusalem,garinga tanganku tengen!

6. Ilatku kraketa ing cethak,manawa aku ora tetap eling marang kowe,sarta manawa Yerusalem ora dakdadekakemusthikaning kabungahanku?

7. Dhuh Yehuwah, Paduka mugi karsaa ngengeti bani Edom,ingkang ing dinten bilainipun Yerusalem ngucap:“Gempuren, gempuren tekan talese pisan!”

8. He putri ing Babel, kang dhemen nganiaya,rahayu wong kang nindakake piwales marang kowe,tumrap pakarti-pakarti kang koktandukake marang aku kabeh!

9. Rahayu wong kang padha nyekeli anak-anakmu,banjur padha dibantingi ana ing parang.