Bab

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Jabur 96 Kitab Sutji (JAV)

MASMUR 96

Gusti Allah, Gusti lan Hakim ing saindenging jagad

96:1-13

1. Padha ngluhurna Pangeran Yehuwah kalawan kidung anyar,he wong salumahing bumi, padha ngidunga kagem Pangeran Yehuwah!

2. Padha ngidunga kagem Sang Yehuwah, luhurna asmane,peparinge karahayon iku wartakna ing sadina-dina.

3. Padha nyaritakna kamulyane ana ing antarane para bangsa,lan kaelokane ana ing antarane sakehing suku bangsa.

4. Amarga Pangeran Yehuwah iku mahaagung lan banget pinuji-puji,sarta nggegirisi ngungkuli sakehing para allah.

5. Ujer sakehing allahe para bangsa iku tanpa guna,nanging Pangeran Yehuwah iku kang nitahake langit,

6. kaagungan lan kamulyan ana ing ngarsane,karosan lan kaurmatan ana ing papan pasucene.

7. He sakehing para suku bangsa, marang Pangeran Yehuwah,iya mung marang Pangeran Yehuwah kamulyan lan karosan iku!

8. Pangeran Yehuwah caosana kamulyaning asmane,nggawaa pisungsung lan sebaa marang ing platarane.

9. Padha sujuda marang Sang Yehuwah kalawan manganggo kasucen,he sawrataning bumi kabeh, gumetera ana ing ngarsane.

10. Padha undhangna ana ing antarane para bangsa:“Pangeran Yehuwah iku Raja!Sanyata jagad iku madeg santosa, ora goyang,Panjenengane bakal ngadili para bangsa kalawan kabeneran.”

11. Langit kareben bungah-bungah, lan bumi surak-surak,sarta segara dalah saisine kareben padha gumuruh!

12. Ara-ara dalah saisine kareben sukarena;ing kono sakehing wit-witan ing alas padha surak-surak,

13. ana ing ngarsaning Sang Yehuwah, amarga Panjenengane rawuh,sabab rawuhe bakal ngadili jagad,jagad bakal dihakimi kalawan adil,lan para bangsa kalawan kasetyane.