Bab

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Jabur 62 Kitab Sutji (JAV)

MASMUR 62

Rasa ayem marga cedhak karo Gusti Allah

62:1-13

1. Kanggo lurah pasindhen.Miturut: Yedutun. Masmur anggitane Prabu Dawud.

2. Amung yen cedhak karo Gusti Allah aku ngrasa ayem,kaslametanku iku saka ing Panjenengane.

3. Mung Panjenengane kang dadi peparang lan kaslametanku,kutha betengku, aku ora bakal gloyoran.

4. Sapira suwene anggonmu padha arep ngroyok sawijining wong,arep kokremuk, he kowe kabeh,kaya tembok kang dhoyong utawa tembok kang arep rubuh?

5. Sedyane mung arep njorogake wong mau saka ing kalungguhane kang dhuwur,padha dhemen goroh,cangkeme padha ngucapake berkah,nanging batine padha ngipat-ipati. (Selah)

6. Kantentremanku mung ana ing Gusti Allah,amarga kang dakarep-arep iku pinangkane saka ing Panjenengane.

7. Mung Panjenengane kang dadi peparang lan kaslametanku,kutha betengku, aku ora bakal gloyoran.

8. Ana ing Gusti Allah dununging kaslametan lan kamulyanku;peparangku lan kasantosanku, sarta pangayomanku iku Gusti Allah.

9. He umat, tansah padha kumandela marang Panjenengane,sarasaning atimu sokna ana ing ngarsane,Gusti Allah iku pangayoman kita. (Selah)

10. Satemene wong asor iku mung angin,para wong kang mulya iku mung pagorohan;yen kabobot ana ing timbangan njomplang mandhuwur,amarga luwih entheng katimbang angin.

11. Aja ngandel marang panindhesan,aja nduweni pangarep-arep kang tanpa isi marang barang rayahan;manawa mundhak bandhamu,atimu aja rumaket mrono.

12. Gusti Allah ngandika sapisan,rong prakara kang dakrungu,manawa panguwasa iku pinangkane saka Gusti Allah,

13. saha, Pangeran, sih-kadarman punika ugi saking Paduka;amargi Paduka paring piwales dhateng saben tiyang miturut pandamelipun.