Bab

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Jabur 95 Kitab Sutji (JAV)

MASMUR 95

Yehuwah kurmatana lan sujudana

95:1-11

1. Ayo padha surak-surak ana ing ngarsaning Pangeran Yehuwah,surak-surak kagem Paranging karahayon kita.

2. Ayo padha methukake wedanane kalawan kidung pamuji sokur,surak-surak kanthi pangidung masmur ana ing ngarsane.

3. Awitdene Pangeran Yehuwah iku Allah kang agung,sarta Raja agung kang ngungkuli sakehing allah.

4. Telenging bumi ana ing astane,pucaking gunung-gunung iku uga kagungane.

5. Segara uga kagungane, Panjenengane kang nitahake,sarta astane kang yasa dharatan.

6. Lumebua, payo padha tumungkul sujud,padha jengkeng ana ing ngarsaning Pangeran Yehuwah, kang nitahake kita,

7. awit Panjenengane iku Gusti Allah kita,kita iku padha umat ngen-ngenane, papanthan wedhus reh-rehane.Ing dina iki kowe bok ya padha ngrungokake swarane!

8. Sira aja mangkotake atinira kaya nalika ana ing Meriba,kaya ing dina nalika ana ing Masa ana ing pasamunan,

9. nalika leluhurira padha nyoba marang Ingsun,padha ndadar Ingsun, sanadyan wus padha ndeleng pakaryaningSun.

10. Patang puluh taun lawase enggoningSun pegel ing galih ing bab jinis iku.PangandikaningSun: “Iku bangsa kang kesasar atine,padha ora nyumurupi dalan pitedahingSun.”

11. Mulane Ingsun wus supaos ing sajroning dukaningSun:“Wong-wong iku mesthi padha ora bakal lumebu ing padalemaningSun.”