Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Itun Zaharra

Itun Berria

Psalmoac 67 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Azqueneraino, Dabidi berari canticaco psalmoa.

2. Alcha bedi Jaincoa; haiça beitez haren etsaiac; hura higüin dutenec iheseguin beçate haren aitzinetic.

3. Iraungui beitez, kea iraunguitzen den beçala; nola suaren aitzinean urcen baita ezcoa, hala sunsi beitez bekatoreac Jaincoaren aitzinetic.

4. Aldiz, prestuac ase beitez, jauz beitez Jaincoaren aitzinean, eta bozcariotan gogo har beçate.

5. Canta çaçue Jaincoa, psalmo bat canta çoçue haren icenari; bidea aphain çoçue iguzqui-etzitearen gainera igana denari: Jauna da haren icena.       Jauz çaitezte haren aitzinean: Nahasico dira haren aitzinean,

6. Umeçurcen aitaren, alhargunen juiearen aitzinean.       Jaincoa bere sainduteguian da;

7. Harec etche berean egonarazten ditu aztura bereco guiçonac.       Harec atheratzen ditu bere indarraz lokarriz hestuac; eta orobat bihurriarena eguiten dutenac, hobietan daudecenac.      

8. Oi Jaincoa, çure populuaren aitzinean cinabilçanean, mortua gaindi iragaiten cinenean,

9. Lurra ikaratu cen, eta ceruac urthu ciren Sinaico Jaincoaren aitzinean, Israelgo Jaincoaren aitzinean.

10. Oi Jaincoa, uri goço bat bereci dioçu çure primançari; ahitua cen, bainan çuc sasualdu duçu.

11. Hartan egonen dira çure abereac: Jaincoa, çure eztitasunean hura aphaindu dioçu beharrari.

12. Jaunac indar handirequin solasa emanen diote berri onaren ekarleei.

13. Armadetaco erreguec maiteari, etcheco maite eta ederrari emanen diozca buluzquinac bereztera.

14. Lokartuac baçarete çuen primancen erdian, idurico duçue uso-hegal cilharreztatua eta ceinaren guibel-aldeac baitu urhearen arguidura eztia.

15. Jaun cerucoac haren gatic juiatuco dituenean erregueac, çurituco dira Selmonen elhurra beçala.

16. Jaincoaren mendia, mendi goria da.       Mendi guicena, mendi goria da:

17. Certaco uste duçu halaco mendi guicenic badela?       Hura da mendia, ceintan Jaincoac laket baitu egotea; ecen Jauna han egonen da azqueneraino.

18. Jaincoaren orga-lasterra asco hamar milaz inguratua da; milaca dira bozten direnac; Jauna hequien erdian dago leku sainduan, Sinairen gainean beçala.

19. Igan çare leku gorara, gathibuac hartu ditutzu, guiçonetan onhetsi ditutzu emaitzac.       Çure escupera hartu ditutzu sinhesteric etzutenac Jainco Jauna gurequin egoten cela.

20. Egun oroz benedica bequio Jaunari: çorionezco bide bat aphainduco darocu; Jaincoa da gu salbatuco gaituena.

21. Gure Jaincoa da Jainco salbatzen duena eta heriotzeco athecaco nausi den Jaun Jauna.

22. Bainan Jaincoac hautsico ditu bere etsaien buruac, beren bekatuetan dabilçanen casco gorac.

23. Jaunac erran du: Atheratuco çaituztet Basandic, atheratuco çaituztet itsaso-barnetic,

24. Etsaien odolean gorri ditecen çuen çangoa eta çuen çakurren mihia.

25. Jaincoa, ikusi dute çure urhatsa, sainduteguian den ene Jaincoaren, ene erreguearen urhatsa.

26. Buruçaguiac cihoacen aitzinean psalmolariequin batean, nescatcha gazte atabalarien erdian.

27. Baldarnetan benedica çaçue Jaincoa, Jauna, Israelgo ithurrietaricacoac çaretenec.

28. Han cen Benjamin gaztettoa, bozcarioz çoratua.       Han ciren Judaco buruçaguiac, hequien aitzindariac, Çabulongo buruçaguiac, Nefthalico buruçaguiac.

29. Jaincoa, mana çoçu çure indarrari, Jaincoa, finca çaçu gure baithan eguin duçun hau.

30. Jerusalemen çure templotic erregueec escainiren darozquitzute emaitzac.

31. Larderia çatzu ihitoquietaco basabereac, cecenac beçala bilduac populuen behien erdira, iraizteco cilharra beçala frogatuac içan direnac.       Barraia çatzu guerla nahi duten jendaiac;

32. Eguiptotic ethorrico dira bidalquinac; Ethiopiac hedatuco diozca Jaunari escuac.

33. Lurreco erresumac, Jaincoa canta çaçue, Jaunari canta çotzue psalmoac.

34. Iguzqui-sorthaldera ceruco cerugainera igana den Jaincoari canta çotzue psalmoac.       Huna non bere minçoari emanen daroen indarraren ocentasuna.

35. Ospe bihur dioçoçue Jaincoari Israelen gainean: hedoietan aguercen dira haren handitasuna eta haren indarra.

36. Miresgarri da Jaincoa bere egoitza sainduan; Israelgo Jaincoac bere populuari emanen diozca indarra eta bihotzoitasuna. Jaincoari benedica bequio.