Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Itun Zaharra

Itun Berria

Psalmoac 76 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Azqueneraino, Idithunençat, Asaphen psalmoa.

2. Ene ahoz Jaunari deihadar eguin diot; ene ahoz deihadar eguin diot, eta hedatu darot beharria.

3. Ene hesturaco egunean bilhatu dut Jaincoa; gauaz ene escuez hari nindaguiocon, eta ez naiz huts guelditu.       Ene arimac ez du nahi içan berce goçacariric;

4. Orhoitu naiz Jaincoaz, eta goçoz bethe naiz, eta alhatu dut gogoa, eta iraunguitu çait izpiritua.

5. Ene beguiec beilac aitzindu dituzte; nahasia içan naiz, eta ez naiz minçatu.

6. Gogoan erabili ditut beihalaco egunac; buruan içan ditut bethiereco urtheac.

7. Ene bihotzean alhatu naiz gauaz; lanean naducan ene burua, eta izpiritua beharcen nuen.

8. Hastancera harico othe da bethi Jaincoa, ala ez othe da oraino jarrico beguithartetsuago içatera?

9. Ala guiçalditic guiçaldira bethicotzat ebaquico othe du bene urricalmendua?

10. Ala Jaincoari urricalcen ahancico çaio, edo bere hasarrean hersico ditu bere urricalmenduac?

11. Eta erran dut: Orai naiz hasten: gambio hau Guciz-Goraren escutic dathor.

12. Jaunaz orhoitu naiz, eta hasteticaco çure sendagaila guciez orhoit içanen naiz.

13. Eta çure eguinça gucietan erabiliren dut ene gogoa, eta alhaturen dut çure asmuez.

14. Oi Jaincoa, sainduac dira çure bideac; cein Jainco da gure Jaincoa beçain handi?

15. Çu çare Jainco sendagaila-eguilea.       Populuetan eçagutaraci duçu çure indarra;

16. Çure besoaz berrerosi duçu çure populua, Jacoben eta Josepen umeac.

17. Oi Jaincoa, urec ikusi çaituzte; urec ikusi eta icitu dira; çurrumbiloac laztu dira.

18. Ur-uhar gaitzac harrabots handitan erori dira; hedoiec ençunaraci dute beren orroa.       Çure gueciac ere, iragaiten ciren;

19. Çure ihurçuriaren burrumba inguruan çabilan.       Çure ximistec arguitu dute lurra: lurra ikaratu eta dardaratu da.

20. Itsasoaren erditic eguin duçu çure bidea, urqueta gaitzaren erditic çure bidexcac, eta nihorc ez ditu eçagutuco çure hatzac.

21. Arthalde bat beçala erakarri duçu çure populua Moisen eta Aaronen escuz.