Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Itun Zaharra

Itun Berria

Psalmoac 54 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Azqueneraino, cantiquetan, Dabiden adigarri.

2. Jaincoa, ençun çaçu ene othoitza, ez arbuia ene errequeiac;

3. Beguira diçadaçu, eta ençun neçaçu.       Ilhun nago ene gogoco alhaduran; asaldatu naute

4. Ene etsaiaren minçoac eta gaixtaguinaren hestutzeac;       Ceren ene gain eguin baitituzte gaixtaqueriac, eta beren sephan ene atsecabegarri baitira.

5. Ene bihotza asaldutan dago ene baithan, eta heriotzearen icialdura ene gainera erori da.

6. Beldurra eta ikara ene gainera jautsi dira, eta ilhumbeec estali naute.

7. Eta erran dut: Norc emanen darozquit usoaren hegalac? hegalda nindaite, phausa-leku batera hel nindaite.

8. Huna non ihes-eguinez naicen urrundu, eta bakartasunean naiz guelditu.

9. Izpirituco uzcurreriatic eta phesiatic atheratu nauenaren iguri nindagoen.

10. Eragotz çatzu, Jauna, alde orotara eraguioçute hequien mihiei; ecen tzarqueriaric eta nahasqueriaric baicen ez dut hirian ikusi.

11. Gau eta egun tzarqueriec inguratzen du bere harrasien gainean; borchac

12. Eta bidegabequeriac haren erdian dira;       Lucurança eta cimarkua ez dira hango placetaric urrundu.

13. Ecen baldin ene etsaiac madaricatu içan banindu, jasan nuqueen segurqui;       Eta gaitzirizcotan nindaucana, ene contra goraqui minçatu içan balitz, gordeco nincen eiqui haren ganic.

14. Bainan çu çare, enequin bat cinena, ene bidaria, ene eçaguna,

15. Enequin batean onthurunça goçoac eguiten cintuena, eta enequin batasunean Jaincoaren etchean ibilcen cinena.      

16. Herioa gainera bequiote; ifernura biciric jauts beitez;       Gaixtaqueria hequien egoitzetan eta hequien erdian dagoelacotz.

17. Nic aldiz, Jaunari dei eguin diot, eta Jaunac atheraco nau.

18. Goicean, egüerditan, arratsean aithor emanen diot eta aguertuco diozcat ene nahigabeac, eta ençunen du ene minçoa.

19. Baquea emanen dio ene arimari ene contra hurbilcen direnen ganic, ecen hainitz dira ene inguruan.

20. Jaincoac, mendeac baino lehenago danic dirauenac, ençunen nau, eta aphalduco ditu.       Ecen ez da nehorceric hequien baithan, eta ez dira Jaincoaren beldur.

21. Jaunac hedatuco du escua, bakotchari bere sariaren emateco.       Lohitu dute harequilaco patua;

22. Haiçatuac içan dira haren beguithartearen hasarreaz; haren bihotzac eguin diote gainera.       Hainaren solasac olioa baino legunago direlaric, eguiazco gueciac dira.

23. Jaunaren gain utzaçu çure grina, eta berac hacico çaitu: ez du guiçon çucena bethi gora-beheretan utzico.

24. Çuc berriz, Jaincoa, gaixtaguinac arthiquico ditutzu galpeneco putzura.       Guiçon odolcoi eta malçurrec ez dituzte erdizcatuco beren egunac; nic aldiz, Jauna, çure baithan iduquico dut ene phesquiça.