Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Itun Zaharra

Itun Berria

Psalmoac 102 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Dabidi berari.       Ene arima, benedica çaçu Jauna, eta ene barnean diren guciec benedica beçate haren icen saindua.

2. Ene arima, benedica çaçu Jauna, eta ez bequizquitzu ahanz haren onguieguin guciac.

3. Hura jabalduco çaioete çure gaixtaqueria guciei; harec sendatzen ditu çure hebaindura guciac.

4. Heriotzetic harec berrerosten du çure bicia; harec koroatzen çaitu bere urricalcortasunean eta urricalpenetan.

5. Bethetzen çaitu nahi ditutzun onez; çure gaztetasuna erreberrituco da arranoarena beçala.

6. Jaunac urricalmenduac harcen ditu, eta çucembidea bihurcen daroete bidegabea jasaiten dutenei.

7. Moisi eçagutaraci diozca bere bideac, Israelgo semeei bere nahiac.

8. Jauna da urricalmendutsu eta urricalcor, luçacor eta guciz urricalçale.

9. Ez da bethi samur egonen, ez-eta bethi dixiduca harico.

10. Ez darocu gure bekatuen arabera eguin, ez-etare gure tzarquerien araberaco saria bihurtu;

11. Ecic cembat-ere cerua lurraz gorago baita, hambat hazcartu du bere urricalmendua haren beldur direnen gainean.

12. Cembat-ere iguzqui-ilkitzea etzitetic urrun baita, hambat-ere urrun eguin ditu gu ganic gure gaixtaqueriac.

13. Nola aita bat urricalcen baitzaiote bere haurrei, hala urricaldu da Jauna haren beldur direnen alderat,

14. Eçagutzen çuelacotz nolaco orhez garen eguinac.       Orhoitu da herrautsez eguinac garela;

15. Guiçonaren egunac belharraren pare dira; bazterretaco lorea nola, hala loratzen da;

16. Ecen bicia haren baithan iraganen da, eta ez egonen; eta guero ez du bere lekua guehiago eçagutuco.

17. Bainan Jaunaren urricalmenduac egundainotic eta bethiren bethi du iraunen haren beldur direnen gainean;       Eta semeen semeetara hedatuco da haren çucentasuna,

18. Haren leguea beguiratzen dutenen       Eta haren manamenduen bethetzeaz orhoit direnençat.

19. Jaunac ceruan xuxendu du bere alkia, eta ororen gainera hedatuco da haren erreguetasuna.

20. Jauna benedica çaçue, haren aingueru guciec, indarrez ahaldun çaretenec, haren errana eguiten duçuenec, haren ahoco manuen bethetzeco.

21. Jauna benedica çaçue, haren armada guciec, haren manu-bethetzaile, haren nahia eguiten duçuenec.

22. Jauna benedica çaçue, haren eguinça guciec, haren jauntasuneco leku orotan; ene arima, benedica çaçu Jauna.