Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Itun Zaharra

Itun Berria

Psalmoac 144 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Laudamena Dabidi berari.       Jaincoa, ene erreguea, goretsico çaitut eta benedicatuco dut çure icena orai eta menderen mendetan.

2. Egun oroz benedicatuco çaitut eta laudatuco dut çure icena orai eta menderen mendetan.

3. Handia da Jauna, eta guciz laudagarria, eta mugarriric ez du haren handitasunac.

4. Guiçaldi guciec laudatuco dituzte çure eguincariac, eta goraqui aiphatuco dute çure botherea.

5. Çure saindutasunaren handiestasun ospetsuaz minçatuco dira, eta erranen dituzte çure sendagaila espantagarriac.

6. Erranen dute çure eguincari lazgarrien indarra, eta hequien ahoan içanen da çure handitasuna.

7. Aiphamenetan eçarrico dute çure eztitasuneco nasaiciaren orhoitzapena, eta çure çucentasunaz bozcariotan ibilico dira.

8. Urricalcor eta urricalmendutsu da Jauna, jasancor eta hainitz urricalmendutsu.

9. Jauna guciençat ezti da, eta haren urricalpenac hedatzen dira haren eguincunde gucien gainera.

10. Çure eguincari guciec aithor eman biaçaçute, Jauna, eta benedica beçaitzazte çure sainduec.

11. Erranen dute çure erreinuco ospea, eta çure ahalaren handiaz minçatuco dira,

12. Guiçasemeei eçagutarazteco çure ahala eta çure erreinuco ospearen handitasuna.

13. Çure erreguetasunac menderen mendetan badirau eta çure nausitasuna guiçaldi gucien gainera da hedatzen.       Jauna fidel da bere hitz gucietan, eta saindu bere eguinça orotan.

14. Jaunac xutitzen ditu erorcen diren guciac, eta jaiquitzen eroriac direnac.

15. Begui guciac çuri daude, Jauna, eta çuc behar den mugan ematen duçu hequien hazcurria.

16. Çabalcen duçu escua eta benedicionez bethetzen ditutzu abere guciac.

17. Jauna çucena da bere bide gucietan, eta saindua bere eguinça orotan.

18. Jauna hurbil dago dei eguiten daroeten gucien ganic, cintasunean dei eguiten daroetenen ganic.

19. Haren beldur direnen nahia eguinen du, eta ençunen du hequien othoitza, eta salbatuco ditu.

20. Jaunac beguiratzen ditu hura maite duten guciac, eta galduco ditu bekatoreac oro.

21. Ene ahoac eguinen ditu Jaunaren laudorioac; guiçon guciec benedica beçate haren icen saindua orai eta menderen mendetan.