Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Itun Zaharra

Itun Berria

Psalmoac 16 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Dabiden othoitza.       Jauna, bere bidea emoçu ene çucenari; ençun çaçu ene errequeia.       Çure beharriac onhets beça ene othoitz, amarruric gabe ene ezpainac eguiten dutena.

2. Çure beguithartetic ilki bedi ene erabaquia; çure beguiec ikus beçate çucena.

3. Frogatu duçu ene bihotza; gauaz ikustera ethorri çaizquit; suaz frogatu nauçu, eta tzarqueriaric ez da ene baithan aurkitu.

4. Ene ahoa ez dadien minça guiçonen eguincen arabera, bide gogorrac iduqui ditut çure ahoco hitzen ariaz.

5. Çure bideetan emoçute ene urhatsei indarra, behaztopa ez ditecen ene oinac.

6. Nic deihadar eguin dut ençun nauçulacotz, ene Jaincoa: ene alderat makur çaçu çure beharria, eta ençun çatzu ene hitzac.

7. Espantagarriqui aguer çatzu çure urricalpenac, çure baithan beren phesquiça daducatenac salbatzen ditutzun Jauna.

8. Begui-ninia beçala çain neçaçu çure escuinari bihurcen diren gaixtaguinetaric.       Çure hegalen itzalean gueriça neçaçu

9. Atsecabeztatu nauten gaixtaguinetaric.       Ene etsaiec inguratu dute ene arima;

10. Gogortu dituzte beren bihotzac; hequien ahoac ez du içan hampurusqueriaco solasic baicen.

11. Iraici nauten ondoan, orai inguratua naducate: beren beguiac lurrera makurceco asmua dute hartu.

12. Hartu naute, harrapaquinari lotzera dagoen lehoinac beçala, eta çokoetan egoten den lehoincumeac beçala.

13. Jaiqui çaite, Jauna; aitzin çaquizquio ene etsaiari eta eragotz çaçu; itzurraraz çaçu ene arima gaixtaguinaren ganic; çure ezpata ken çoçute      

14. Çure escuaren etsaiei.       Jauna, lurreco gutietaric berez çatzu beren bician; hequien sabela çure ontasun gordeez bethea da.       Badute nahi becembat haur, eta beren ondoregoac uzten dituzte beren haurrei.

15. Ni ordean, ene çucentasunarequin aguertuco naiz çure aitzinera; aseco naiz, çure ospea denean aguertuco.