Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Itun Zaharra

Itun Berria

Psalmoac 58 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Azqueneraino. Ez deçaçun gal. Dabidec habe batean iscribatua, Saulec haren etchearen çaincera igorri çuenean, haren hilarazteco.

2. Ene Jaincoa, athera neçaçu ene etsaien escuetaric, eta itzurraraz neçaçu ene contra jaiquitzen direnei.

3. Athera neçaçu gaixtaqueria eguileen escuetaric; eta guiçon odolcoien ganic beguira neçaçu.

4. Ecen huna non ethorri diren ene biciaren harcera; indarretan jauci dira ene gainera.

5. Eta hori, Jauna, ene aldetic gaizqui eta hobenic gabe; bidegaberic eguin gabe ibili naiz eta bidatu ditut ene urhatsac.

6. Ene bidera jaiqui çaite eta ikusaçu; eta çu, Jauna, armadetaco Jaincoa, Israelgo Jaincoa,       Abia çaite jendaqui gucien ikuscatzera; ez urrical tzarqueria eguiten hari diren guciei.

7. Itzulico dira ilhunaldera, eta çakurrec beçala gosea jasanen dute, eta hiriaren inguruan ibilico dira.

8. Hara non beren ahoan erasiaca harico diren; ezpata bat da hequien ezpainetan, eta erran dute: Norc aditu gaitu?

9. Eta çuc, Jauna, irri eguinen duçu hequiez; ezdeusetara ekarrico ditutzu jendaia guciac.

10. Çuri esquer beguiratuco dut ene indarra, ceren Jaincoa baita ene gueriça.

11. Aitzinduco çait ene Jaincoaren urricalmendua.

12. Jaincoac erakutsi darot cer içanen den ene etsaiez: etzatzula hil, othoi, beldurrez-eta orhoitzapen horren galcera ethor ditecen ene populuac.       Barraia çatzu çure indarraz, ken çotzute beren escuac, Jauna, ene gueriçatzailea.

13. Gaztiga çaçu hequien ahoco hobena, hequien ezpainetaco solasa, eta beren hampurusquerian atzemanac içan beitez.       Aguertuac içanen dira hequien burho eta gueçurrac

14. Xahupeneco egunean, çure hasarreac xahutuco dituenean; eta ez dira içanen guehiago.       Eta jaquinen dute Jaincoa erreguinatzen dela Jacoben gainean eta lurraren bazterretaraino.

15. Itzulico dira ilhunaldera, çakurrec beçala jasanen dute gosea, eta hiriaren inguruan ibilico dira.

16. Jan nahiz barraiatuco dira; bainan ez dira aseco eta marmaraca harico dira.

17. Nic aldiz cantatuco dut çure indarra, eta goicetic goretsico dut çure urricalmendua;       Ceren ene gueriçatzaile eta ene ihes-leku eguin çaren, ene hesturaco egunean.

18. Ene lagunçailea, maniurraren gainean cantatuco çaitut, ceren çaren ene Jainco beguiralea, ene Jainco ni urricari nauçuna.