Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Itun Zaharra

Itun Berria

Psalmoac 48 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Azqueneraino, Coreren semeei psalmoa.

2. Hauquiec adi çatzue, populuac; beharria heda çaçue lurrean egoten çareten guciec,

3. Lurraren semeec eta guiçonen semeec, aberats eta behar oroc batean.

4. Ene ahoac erranen du çuhurtasuna, ene bihotzeco gogoetac umotasuna.

5. Parabolara makurtuco dut ene beharria; maniurraren gainean aguertuco dut ene erratecoa.

6. Cer ariaz beldur içanen naiz egun gaitzean? ceren ene urhatsen tzarqueriac inguratuco bainau.

7. Beren indarraren gainean sinheste dutenec eta beren aberastasun handiez sendagaila eguiten dutenec jaquin beçate,

8. Anaiac anaia ez duela berrerosten. Berce guiçon batec berrerosiren othe du? Jaincoari ez dio jabalceco dina eguinen,

9. Ez-eta bere arimaren berrerospeneco saria emanen; lanean harico bada ere bethi

10. Eta bicico bada ere akabançaraino.

11. Ez du heriotzea ikusico, çuhurrac hilcen ikustean: erhoa eta çoroa orobat galduco dira.       Berceei utzico diozcate beren aberastasunac,

12. Eta beren hobiac içanen dituzte beren etche bethi gucico.       Mendetic mendera hequiec içanen dituzte beren egoitza, beren icenez deithu dituzten ondoan beren lurrac.

13. Eta guiçonac, ohoretan cenean, ez du adimenduric içan; bere burua eguin du abere adimendugabecoen pare eta hequien idurico eguin da.

14. Beren bidea beren behaztopagarri dute; eta halere beren ahoco elheetan içanen dira laket.

15. Ardiac beçala ifernuan eçarriac içan dira; herioac alhatuco ditu.       Prestuac goicetic jarrico çaizcote nausi; ospetic lekora, indar guciac iraunguico çaizcote ifernuan.

16. Jaunac ordean ifernuaren ahaletic berrerosico du ene arima, bere escura hartuco nauenean.

17. Ez lotsa, guiçona aberastua eta haren etcheco ospea handitua içanen direnean;

18. Ceren ez baititu hilcean guciac eramanen, eta haren ospea ez baita haren ondotic jarraiquico;

19. Ecen bici deno içanen da çoritsu; ongui eguinen dioçunean, laudatuco çaitu.

20. Sarthuco da bere arbasoac dituen lekuan, eta behinere ez du ikusico arguia.

21. Guiçonac, ohoretan cenean, ez du adimenduric içan, abere adimendugabecoen pare jarri eta hequien idurico eguin da.