Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Job 42 Ang Pulong sa Dios (APSD)

1. Unya mitubag si Job sa Ginoo,

2. “Nahibalo ako nga mahimo mo ang tanan, ug walay makapugong kanimo.

3. Gipangutana mo ako kon nganong nagduhaduha ako sa imong kaalam nga wala man akoy nahibaloan. Tinuod nga nagsulti ako sa mga butang nga wala ko masabti, mga butang nga dili ko matugkad.

4. Nakigsulti ka kanako ug miingon ka nga mamati ako kanimo ug tubagon ko ang imong mga pangutana.

5. Kaniadto nadungog ko lang sa uban ang bahin kanimo, apan karon nakita ko na gayod ikaw.

6. Busa naulaw ako sa tanan kong gisulti bahin kanimo, ug gihinulsolan ko kini pinaagi sa paglingkod sa yuta ug sa abog.”

Ang Kataposan

7. Human kini masulti sa Ginoo kang Job, miingon siya kang Elifaz nga taga-Teman, “Nasuko ako kanimo ug sa imong duha ka higala, kay dili husto ang inyong gisulti bahin kanako; dili sama sa gihimo ni Job nga akong alagad.

8. Busa karon pagkuha kamo ug pito ka torong baka ug pito ka laking karnero. Lakaw kamo kang Job, ug ihalad ninyo kini isip halad nga sinunog alang sa inyong kaugalingon. Mag-ampo si Job alang kaninyo ug tubagon ko kini ug dili ko kamo silotan nga angay sa inyong kabuang. Wala kamo mosulti ug husto bahin kanako; dili sama sa gihimo ni Job nga akong alagad.”

9. Busa gihimo ni Elifaz nga taga-Teman, ni Bildad nga taga-Shua, ug ni Zofar nga taga-Naama ang gisugo sa Ginoo kanila. Ug gitubag sa Ginoo ang pag-ampo ni Job.

10. Human makaampo si Job alang sa iyang mga higala, gipauswag siya pag-usab sa Ginoo ug gihatagan ug doble sa naangkon niya kaniadto.

11. Unya ang tanan niyang igsoon ug ang tanan niyang higala kanhi nangadto sa iyang balay ug nangaon uban kaniya. Gipadayag nila kang Job ang ilang pagsubo tungod sa tanang kalisod nga gihatag sa Ginoo kaniya. Ug ang matag usa kanila mihatag ug kuwarta ug singsing nga bulawan.

12. Busa gipanalanginan sa Ginoo ang misunod nga mga bahin sa kinabuhi ni Job labaw pa kaysa kaniadto. Gihatagan niya si Job ug 14,000 ka karnero, 6,000 ka kamelyo, 1,000 ka parisan nga baka, ug 1,000 ka bayeng asno.

13. Gihatagan usab niya kini ug pito ka mga anak nga lalaki ug tulo ka mga anak nga babaye.

14. Ang kamagulangan niya nga anak nga babaye mao si Jemina, sunod si Kezia ug unya si Keren Hapuc.

15. Walay babaye nga sama kanila katahom sa tibuok nila nga dapit. Ug gihatagan sila ni Job ug panulondon sama sa ilang igsoon nga mga lalaki.

16. Human niadto, nabuhi pa si Job ug 140 ka tuig, ug nakita pa niya ang iyang mga kaliwat hangtod sa ikaupat nga henerasyon.

17. Tigulang na kaayo siya sa dihang namatay siya.