Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Job 37 Ang Pulong sa Dios (APSD)

1. “Magkubakuba ang akong dughan tungod niana nga bagyo.

2. Pamatia ninyo ang tingog sa Dios nga nagdahunog.

3. Gipakilat niya ang kalangitan ug mikilab kini hangtod sa kinatumyan sa kalibotan.

4. Unya madungog ang dahunog sa iyang makusog nga tingog. Ug dili niya kini pugngan.

5. Katingalahan kaayong nagdahunog ang tingog sa Dios. Nagahimo siya ug katingalahang mga butang nga dili nato matugkad.

6. Gimandoan niya ang snow nga mahulog sa yuta ug gipabunok ang ulan,

7. aron makapahulay ang mga tawo sa ilang trabaho ug makapamalandong sa gihimo sa Dios.

8. Ang mga mananap manago sa ilang tagoanan ug magpabilin sila didto panahon sa bagyo.

9. Ang makusog ug bugnaw nga hangin nagagikan sa ilang tagoanan.

10. Sa pagginhawa sa Dios maporma ang ice, ug ang halapad nga katubigan mag-ice.

11. Pun-on niya ug tubig ang kapanganoran, ug gipakilat kini.

12. Maglibot-libot ang mga panganod sa tibuok kalibotan sunod sa mando sa Dios.

13. Nagapadala ang Dios sa makusog nga ulan aron sa paghatag ug tubig sa yuta, o sa pagdisiplina sa tawo, o sa pagpakita sa iyang gugma.

14. “Pamatia kini, Job, ug pamalandongi ang katingalahan nga mga butang nga gihimo sa Dios.

15. Nahibalo ka ba kon giunsa pagpahimutang sa Dios ang mga panganod ug kon giunsa niya pagpakilab ang kilat?

16. Nahibalo ka ba kon giunsa paglutaw sa mga panganod? Buhat kini sa katingalahan nga Dios nga labihan kamaalamon.

17. Ikaw gani panington tungod sa init nga hangin gikan sa habagatan,

18. makatabang ka ba sa Dios sa pagbukhad sa mga panganod ug sa pagpagahi niini sama sa espeho nga bronsi?

19. Kon maalamon ka, tudloi kami kon unsay angay namong isulti sa Dios. Dili kami kahibalo kon unsaon namo pagpangatarungan kay blangko ang among hunahuna.

20. Dili ako moingon sa Dios nga makiglalis ako kaniya, kay tingalig laglagon niya ako.

21. Walay tawo nga makatutok sa adlaw human mahawani sa hangin ang mga panganod ang kalangitan, kay sulaw kini kaayo.

22. Gikan sa amihan mogawas ang Dios nga nagasidlak sama sa bulawan ug ang iyang kasulaw katingalahan.

23. Dili nato matugkad ang Makagagahom nga Dios nga labing gamhanan. Matarong gayod siya ug dili mangdaog-daog,

24. busa gitahod siya sa mga tawo. Dili niya tagdon ang mga tawo nga nag-isip sa ilang kaugalingon nga mga maalamon.”