Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Job 32 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Si Elihu

1. Miundang na sa pagtubag kang Job ang tulo niya ka higala, tungod kay miinsister gayod si Job nga wala siyay sala.

2. Unya may usa ka tawo didto nga ginganlag Elihu. Anak siya ni Barakel nga taga-Buz nga naggikan sa pamilya ni Ram. Nasuko siya pag-ayo kang Job kay ang Dios maoy gibasol ni Job ug dili ang iyang kaugalingon.

3. Nasuko usab siya sa tulo ka higala ni Job kay wala nila mapamatud-i nga nakasala si Job ug migawas nga ang Dios maoy sad-an.

4. Gihulat ni Elihu nga makahuman ug sulti ang uban ayha siya mosulti kang Job, tungod kay mas magulang sila kay kaniya.

5. Apan sa dihang nakita niya nga wala nay ikasulti ang tulo, nasuko siya pag-ayo.

6. Busa miingon siya, “Bata pa ako ug kamo tigulang na, busa nagpanagana ako nga mosulti. Nahadlok ako nga mangahas sa pagpadayag kaninyo sa akong hunahuna.

7. Giisip ko nga kamo ang angayng motudlo kay mga tigulang na kamo ug daghan kamog nahibaloan.

8. Apan ang tinuod, ang espiritu sa Makagagahom nga Dios nga anaa sa tawo mao ang nagahatag kaniya sa panabot.

9. Ang pagkatigulang dili garantiya nga ang usa ka tawo maalamon ug nahibalo kon unsay husto.

10. Busa pamatia ninyo ako. Mosulti usab ako sa akong nahibaloan.

11. Nagpaabot lang ako samtang naghunahuna pa kamo sa angay ninyong isulti. Namati ako sa inyong mga rason.

12. Namati gayod ako pag-ayo kaninyo, apan wala gayoy usa kaninyo nga nakapamatuod nga nakasala si Job; wala gayod kaninyoy mitubag sa iyang pagpangatarungan.

13. Ayaw kamo pag-ingon, ‘Nahibaloan namo kon unsa ang husto. Pasagdi nga ang Dios ang motubag kaniya ug dili ang tawo.’

14. Kon ako ang gilalis ni Job, dili ko siya tubagon ug sama sa inyong panubag.

15. Karon nakahinuktok kamo ug wala nay ikatubag.

16. Maghulat lang ba ako samtang nagpakahilom kamo ug wala nay ikatubag?

17. Aduna usab akoy isulti sumala sa akong nahibaloan.

18. Kay daghan akog ikasulti, ug dili ko na gayod kini kapugngan.

19. Kabutohon na ako sama sa bag-ong sudlanan sa bino nga hinimo sa panit.

20. Kinahanglan gayod nga mosulti ako aron mahuwasan ako.

21. Wala akoy labanan o pasidunggan.

22. Dili ako kahibalong moulog-ulog. Ug kon buhaton ko kini, silotan ako diha-diha sa Dios nga naghimo kanako.”