Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Job 29 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Ang mga Panalangin nga Nadawat ni Job Kaniadto

1. Nagpadayon pagsulti si Job,

2. “Kon mobalik lang unta ang nanglabayng mga panahon diin gibantayan pa ako sa Dios,

3. ug diin gihayagan pa niya ang akong dalan sa akong paglakaw sa kangitngit.

4. Niadtong panahon nga maayo pa ang akong kahimtang, ang Dios mao ang suod kong higala, ug gipanalanginan niya ang akong panimalay.

5. Giubanan pa ako kaniadto sa Makagagahom nga Dios, ug kauban ko pa ang akong mga anak.

6. Niadtong mga panahona, ang akong mga baka nagahatag ug daghan kaayong gatas, ug ang akong mga olibo nagahatag ug daghan kaayong lana.

7. Inig-adto ko sa pultahan sa lungsod, ug moapil sa panaghisgotay sa mga tigdumala niini,

8. magpadaplin ang batan-on nga mga lalaki kon makita nila ako ug ang mga tigulang manindog sa pagtahod kanako.

9. Manghilom bisan ang mga pangulo

10. ug ang mga dungganon.

11. Si bisan kinsa nga makakita kanako o makadungog sa akong pagsulti, nagadayeg kanako.

12. Kay ginatabangan ko ang mga kabos nga nanginahanglan ug tabang ug ang mga ilo nga walay kadangpan.

13. Ginapanalanginan ako sa himalatyon nga tawo nga akong gitabangan, ug nalipay gayod ang mga biyuda nga ako usab nga natabangan.

14. Gihimo ko kanunay ang matarong ug husto; daw sama na kini sa bisti ug turban nga kanunay kong gisul-ob.

15. Akoy nahimong mata sa tawong buta ug tiil sa tawong bakol.

16. Akoy nahimong amahan sa mga kabos, ug bisan ang mga estranghero gitabangan ko sa ilang mga kaso.

17. Gikuhaan ko sa gahom ang mga tawong daotan ug giluwas ang ilang mga biktima.

18. “Abi nakog magkinabuhi akog dugay ug mamatay nga nalibotan sa akong pamilya.

19. Kay nahisama ako kaniadto sa kahoy kansang mga gamot nakaabot sa tubig ug ang mga sanga kanunayng matun-ogan.

20. Gidayeg ako kanunay sa mga tawo ug kanunay akong baskog.

21. Hilom ug namati pag-ayo ang mga tawo sa akong tambag.

22. Pagkahuman kog sulti, wala na silay ikadugang pa kay kontento sila sa akong gisulti.

23. Naghandom sila sa akong mga pulong sama sa ilang paghandom sa ulan. Gusto gayod nila kining pamation.

24. Daw dili sila makatuo kon pahiyoman ko sila; ang akong malipayong panagway makapadasig kanila.

25. Gitudloan ko sila sa angay nilang buhaton nga daw akoy ilang pangulo. Gipangulohan ko sila nga daw usa ka hari nga nagadumala sa iyang kasundalohan. Ginahupay ko ang ilang kasubo.