Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Job 3 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Misulti si Job

1. Kadugayan, misulti si Job ug gipanghimaraot niya ang adlaw sa iyang natawhan.

2. Miingon siya,

3. “Gipanghimaraot ko ang adlaw sa akong natawhan.

4. Mingitngit na lang unta kadtong adlawa ug wala na lang unta pasidlaki sa adlaw. Wala na lang unta kadto hinumdomi sa Dios nga anaa sa langit.

5. Natabonan na lang unta kini sa kangitngit o sa bagang mga dag-om, ug giputos na lang unta sa kangitngit ang iyang kahayag.

6. Labihan kangitngit na lang unta kadtong gabhiona, ug gipapas na lang unta kadto sa kalendaryo.

7. Wala na lang unta ako ipakatawo niadtong gabhiona, ug wala untay nagmaya niadto nga higayon.

8. Hinaut nga panghimaraoton kadtong gabhiona sa mga tigpanghimaraot nga makabalong mopukaw sa Leviatan.

9. Wala na lang unta mosubang ang kabugwason niadtong adlawa, ug wala na unta mobuntag.

10. Gipanghimaraot ko kadtong adlawa kay wala pugngi niini ang akong pagkahimugso aron dili ko na unta masinati kini nga mga kalisdanan.

11. “Nganong wala na man lang ako mamatay diha sa tiyan sa akong inahan?

12. Nganong gikugos ug gipasuso pa man ako sa akong inahan?

13. Kon namatay na lang unta ako kaniadto, malinawon na unta ako karon nga natulog ug nagpahulay

14. uban sa mga hari ug mga pangulo sa kalibotan nga nagpatindog ug mga palasyo nga karon guba na.

15. Nagpahulay na unta ako uban sa mga tigdumala kansang mga balay puno sa bulawan ug plata.

16. Maayo pa unta ug nahisama ako sa mga bata nga namatay sa ilang pagkahimugso ug gilubong, nga wala na makakita ug kahayag.

17. Didto sa dapit sa mga patay, ang mga daotan wala na maghimog daotan, ug ang mga gikapoy nakapahulay na.

18. Ug didto, ang mga binihag nagpahayahay na; dili na nila madungog ang singgit sa mga tawo nga mipugos kanila sa pagtrabaho.

19. Ang tanang klase sa tawo atua didto — dungganon man o dili. Ug ang mga ulipon gawasnon na gikan sa ilang mga agalon.

20. “Nganong gitugotan pa man nga mabuhi ang tawong nag-antos ug nagsubo?

21. Nangandoy silang mamatay, apan dili sila mamatay. Nangita sila sa kamatayon labaw pa sa ilang pagpangita sa bahanding tinago.

22. Ikalipay nila sa hilabihan kon patay na sila ug malubong na.

23. Nganong gitugotan man nga mabuhi ang tawo nga wala mahibalo kon unsay iyang dangatan? Pagbuot sa Dios nga dili mahibaloan sa tawo ang iyang umaabot.

24. Dili ako makakaon tungod sa labihang kasubo, ug daw dili na matapos ang akong pag-agulo.

25. Nahitabo kanako ang akong gikahadlokan.

26. Wala akoy kalinaw ug dili ako mahimutang. Dili ako makapahulay ug dili mawala ang kahasol.”