Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Job 4 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Misulti si Elifaz

1. Unya mitubag si Elifaz nga taga-Teman,

2. “Masuko ka ba kon mosulti ako? Dili mahimo nga magpakahilom lang ako.

3. Daghan ang mga tawo nga imong gitudloan kaniadto nga mosalig sa Dios. Gipalig-on mo kadtong mga nagmaluya.

4. Ang imong mga pulong nakapalig-on niadtong napandol ug nawad-ag paglaom.

5. Apan karon nga ikaw nay nag-antos, naglagot ka ug nawad-ag kadasig.

6. Dili ba nga kon may pagtahod ka sa Dios ug matarong ang imong kinabuhi, may pagsalig ka ug paglaom?

7. “Hunahunaa ra gud. May tawo bang matarong o walay sala nga nalaglag?

8. Sumala sa akong naobserbahan, ang magtanom ug daotan ug magsabwag ug kasamok, kadaotan ug kasamok usab ang anihon.

9. Mangalaglag sila sa usa lang ka paghuyop sa Dios. Sa iyang kasuko, mangapukan sila.

10. Bisan sama pa sila sa kusgan ug mabangis nga liyon, pangpungilon gihapon sa Dios ang ilang mga ngipon.

11. Mahisama sila sa mga liyon nga nangamatay tungod kay walay matukob, ug ang ilang mga anak magkatibulaag.

12. “May gisugilon kanako sa tago. Gihunghong kini kanako

13. pinaagi sa usa ka damgo niadtong gabhiona samtang nahinanok pag-ayo ang mga tawo.

14. Nahadlok ako ug nangurog ang tibuok kong kalawasan.

15. May espiritu nga milabay sa akong nawong ug nanindog ang akong mga balhibo.

16. Mihunong kini ug daw nagtindog, apan dili ko maklaro. Unya nadungog ko ang hinay nga tingog nga miingon,

17. ‘May tawo bang matarong atubangan sa Dios? May tawo bang hinlo atubangan sa iyang Magbubuhat?

18. Kon dili makasalig ang Dios sa mga anghel nga iyang mga alagad, ug makakita pa siya ug sayop diha kanila,

19. unsa pa kaha ang mga tawo nga hinimo lang gikan sa yuta, ug sama ra kasayon dugmokon sama sa insekto!

20. Buhi sila sa buntag, apan pagkagabii patay na. Dili na sila makita hangtod sa kahangtoran.

21. Nahisama sila sa nalumpag nga mga tolda. Namatay sila nga kulang ug kaalam.’