Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Job 13 Ang Pulong sa Dios (APSD)

1. “Nakita ko na ug nadungog kanang tanan ninyong gisulti, ug nakasabot ako niana.

2. Nahibalo ako sa inyong nahibaloan; wala kamo makabintaha kanako.

3. Apan buot ko nga makigsulti sa Dios nga Makagagahom ug makighusay kaniya bahin sa akong kaso.

4. Kay ginatinguhaan ninyo nga tambalan ako pinaagi sa mga bakak. Nahisama kamong tanan sa doktor nga walay pulos.

5. Mas maayo pag magpakahilom na lang kamo. Mao kanay labing maayo ninyong buhaton.

6. “Palihog, paminawa ninyo ang akong reklamo; hatagi ninyog pagtagad ang akong mga rason.

7. Depensahan ba ninyo ang Dios pinaagi sa inyong pagpamakak ug pagpanglimbong?

8. Paboran ba ninyo siya? Kamo bay mobarog alang kaniya sa korte?

9. Kon susihon kamo sa Dios, may maayo kaha siyang makita diha kaninyo? Limbongan ba ninyo siya sama sa paglimbong ninyo sa mga tawo?

10. Sigurado gayod nga badlongon kamo sa Dios bisag gipaboran pa ninyo siya.

11. Wala ba kamo mahadlok sa iyang gahom?

12. Ang inyong mga panultihon walay pulos sama sa abo; ang inyong mga rason sama kahuyang sa kolon.

13. “Paghilom kamo, ug pasultiha ninyo ako. Pasagdi ug unsay mahitabo kanako.

14. Andam ako nga mosugal sa akong kinabuhi.

15. Kon patyon ako sa Dios, wala na akoy paglaom. Apan depensahan ko gihapon ang akong kaugalingon sa iyang atubangan.

16. Basin pinaagi niini maluwas ako, kay ang tawo nga dili diosnon dili gayod makaduol sa iyang presensya.

17. “Paminawag maayo ang akong isulti.

18. Karon giandam ko na ang akong kaso, ug nasayod ako nga ideklarar ako nga inosente.

19. Kinsay makaakusar kanako? Kon aduna man, magpakahilom na ako ug mamatay.

20. “O Dios, buhata kining duha ka butang alang kanako ug dili ako motago gikan kanimo:

21. undangi na ang pagpaantos kanako, ug ayaw na akog hadloka sa imong makahahadlok nga ginahimo kanako.

22. Karon, tawga ako ug tubagon ko ikaw, o ako nga mosulti kanimo ug tubaga ako.

23. Sultihi ako kon unsay sayop nga akong nahimo. Ipakita kanako ang akong mga kalapasan ug kasal-anan.

24. Nganong naglikay ka man kanako, ug giisip mo ako nga imong kaaway?

25. Nganong gihadlok ug gigukod mo ako? Sama lang ako sa ugang dagami o sa dahon nga gipalid sa hangin.

26. Nagsulat ka ug sakit nga mga akusasyon batok kanako, ug gipabayad mo ako sa mga sala nga nahimo ko niadtong batan-on pa ako.

27. Daw sa gikadenahan mo ang akong mga tiil. Gibantayan mo ang akong mga lakang, ug gisundan mo ang akong mga tunob.

28. Busa nagakadaot ako sama sa gabok nga butang o sa bisti nga gikutkot sa gagmayng mananap.”