Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Job 38 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Misulti ang Ginoo

1. Gikan sa buhawi mitubag ang Ginoo kang Job,

2. “Kinsa ka nga nagduhaduha sa akong kaalam? Ang imong gipanulti nagpakita lang nga wala kay nahibaloan.

3. Karon, andama ang imong kaugalingon, ug tubaga ang akong mga pangutana.

4. Diin ka man sa dihang gihimo ko ang pundasyon sa kalibotan? Sultihi ako kon nahibalo ka.

5. Nahibalo ka ba kon kinsay nagbuot sa gidak-on niining pundasyon o ang nagsukod niini? Dili ba nasayod ka man!

6. Unsa bay nagsuporta sa pundasyon sa kalibotan? Ug kinsay nagbutang niini nga pundasyon

7. samtang naghiusang nag-awit ang mga bitoon sa kabuntagon ug naghugyaw sa kalipay ang tanan nga anghel?

8. Kinsa bay nagbutang sa utlanan sa dagat sa dihang mibugwak kini gikan sa kahiladman?

9. Akoy nagtabon sa dagat sa mga panganod ug nagputos niini sa kangitngit.

10. Gibutangan ko ug utlanan ang dagat; sama ra nga gisirad-an ko kini ug gitrangkahan.

11. Giingnan ko ang dagat, ‘Kutob ka lang dinhi ug ayaw na paglapas; kutob lang dinhi ang imong dagkong mga balod.’

12. “Job, sukad masukad sa imong kinabuhi, nakamando ka na ba sa adlaw sa pagsubang,

13. aron nga ang kahayag niini mosidlak sa tibuok kalibotan ug mopaundang sa kadaotan nga ginahimo sa kagabhion?

14. Tungod sa kahayag niini, madayag ang mga porma diha sa kalibotan sama sa marka sa selyo diha sa yutang kolon o sa mga disenyo diha sa bisti.

15. Ang kahayag makasamok sa mga kalihokan sa mga daotan, kay dili na sila makahimog daotan sa uban.

16. “Nakaadto ka na ba sa mga tuboran sa kinahiladman sa dagat o sa pinakalawom nga bahin sa dagat?

17. Gipakita na ba kanimo ang mga pultahan paingon sa mangitngit nga dapit sa mga patay?

18. Nahibalo ka ba kon unsa kadako ang kalibotan? Sultihi ako kon nahibalo ka niining tanan!

19. Nahibalo ka ba kon diin gikan ang kahayag o ang kangitngit?

20. Ug madala mo ba sila pagbalik sa ilang gigikanan? Nasayod ka ba sa agianan paingon sa ilang dapit?

21. Sigurado nga nasayod ka kay natawo ka na man niadtong panahona, ug dugay ka na sa kalibotan!

22. “Nakaadto ka na ba sa dapit nga tipiganan sa snow o ulan nga ice

23. nga gitagana ko alang sa panahon sa kagubot ug sa panahon sa gira?

24. Nahibalo ka ba sa agianan paingon sa dapit nga gigikanan sa kilat o sa dapit nga gigikanan sa hangin nga gikan sa sidlakan?

25. Kinsay naghimo sa agianan sa ulan ug sa bagyo?

26. Kinsay nagapadala ug ulan sa disyerto, sa dapit nga walay nagpuyo nga tawo?

27. Kinsay nagapadala ug ulan sa kamingawan aron manubo ang mga sagbot?

28. Kinsay gigikanan sa ulan, sa yamog,

29. ug sa ice nga gikan sa langit?

30. Mogahi ang tubig nga daw bato, apil na ang ibabaw nga bahin sa dagat?

31. Mahiktan mo ba o mahubaran ang grupo sa mga bitoon nga gitawag ug Pleyades ug Orion?

32. Mapagawas mo ba ang mga bitoon sa gitakda kanila nga panahon? Magiyahan mo ba usab ang grupo sa mga bitoon nga gitawag ug Dako ug Gamay nga mga Oso?

33. Nahibalo ka ba sa mga balaod nga nagagahom sa kalangitan o sa kalibotan?

34. Makamando ka ba sa panganod nga paulanan ka?

35. Makasugo ka ba sa kilat sa pagkilab? Mapatuman ba nimo kini?

36. Kinsa ang nagahatag ug kaalam ug panabot sa tawo?

37. Kinsa bay maalamon nga makaihap sa mga panganod? Kinsay makahimo sa pagyabo sa mga pundohanan ug tubig sa langit

38. nga makahimong lapok sa abog?

39. “Ikaw bay nagapangita sa pagkaon sa mga liyon ug nagatagbaw kanila

40. samtang naghapa sila sa ilang tagoanan o diha sa mga kabagnotan?

41. Kinsay gahatag ug pagkaon sa mga uwak kon gutmon sila ug kon ang ilang mga piso mangayo ug pagkaon kanako?”