Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Job 40 Ang Pulong sa Dios (APSD)

1. Miingon pa gayod ang Ginoo kang Job,

2. “Makiglalis ka ba sa Makagagahom nga Dios? Buot mo bang ipasabot nga sayop ako. Karon, tubaga ako.”

3. Busa mitubag si Job sa Ginoo,

4. “Dili ako takos nga motubag kanimo. Unsay may akong itubag? Maghilom na lang ako.

5. Daghan na akog nasulti. Dili na ako magpadayon pa pagsulti.”

6. Unya miingon pag-usab ang Ginoo kang Job gikan sa buhawi,

7. “Andama ang imong kaugalingon, ug tubaga ang akong mga pangutana.

8. Gusto mo bang pamatud-an nga dili ako matarong aron mogawas nga ikaw ang matarong?

9. Gamhanan ka ba sama kanako? Makapadahunog ka ba sa imong tingog sama kanako?

10. Kon makahimo ka niana, ipakita ang imong pagkagamhanan, pagkahalangdon, ug pagkadungganon.

11-12. Ipagawas ang imong kapungot sa mga garboso pinaagi sa pagpaubos mo kanila. Ug dugmoka ang mga daotan sa ilang gitindogan.

13. Taboni silang tanan ug yuta, sa dapit sa mga patay.

14. Kon mahimo mo kana, ako mismo ang modayeg kanimo, ug dawaton ko nga may katakos ka sa pagluwas sa imong kaugalingon.

15. “Tan-awa ang mananap nga Behemot. Managsama kamo nga akong binuhat. Mokaon ra kini ug sagbot sama sa baka,

16. apan kusgan kaayo. Ang lawas niini labihan kalig-on.

17. Ang iyang ikog sama kagahi sa kahoyng sedro, ug dagko kinig mga paa.

18. Ang iyang mga bukog sama kagahi sa tubo nga bronsi o kabilya.

19. Kahibulongan siya sa tanan kong binuhat, apan ako nga nagbuhat kaniya makapildi kaniya.

20. Manabsab kini sa mga bukid diin nagadula ang mga ihalas nga mga mananap.

21. Maghapa kini ilalom sa tanom nga lutos, nga magpahipi sa mga bugang.

22. Ang mga tanom nga lutos ug uban pang mga tanom sa daplin sa sapa maoy iyang silonganan.

23. Dili siya mahadlok sa sulog sa suba. Daw wala lang kaniya ang tubig sa Suba sa Jordan nga halos molapaw na kaniya.

24. Kinsay makadakop kaniya pinaagi sa pagbuta kaniya? Kinsay makatuhog sa iyang ilong pinaagi sa lit-ag?