Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Job 7 Ang Pulong sa Dios (APSD)

1. “Ang kinabuhi sa tawo dinhi sa kalibotan labihan kakapoy — sama kakapoy sa adlaw-adlaw nga trabaho sa usa ka trabahante,

2. o sa ulipon nga naghandom nga mohapon na aron makapahulay na siya, o sa trabahante nga nagpaabot nga masuweldohan.

3. Ingon usab niana ang akong kahimtang. Pila na ka bulan akong nag-antos nga wala man lay kapuslanan. Bisan sa kagabhion nag-antos ako.

4. Inighigda ko sa gabii moingon ako, ‘Kanus-a pa kaha mobuntag?’ Apan hinay modagan ang oras, ug mag-alindasay ako hangtod sa kadlawon.

5. Puno sa ulod ug kugang ang akong lawas. Nangbuto ang akong mga hubag-hubag ug nagnana.”

Nanawag si Job sa Dios

6. “Nanglabay ang mga adlaw sa akong kinabuhi nga wala nay paglaom. Nanglabay kini nga mas paspas pa kaysa lansadera sa maghahabol.

7. Hinumdomi, O Dios, nga ang akong kinabuhi sama lang sa hangin, ug dili na ako makasinati pa ug kalipay.

8. Makita mo pa ako karon apan sa kaulahian dili na. Kon mangita ka kanako, dili mo na ako makita.

9. Maingon nga ang dag-om mahanaw, ang nangamatay dili na mobalik pa.

10. Dili na siya mopauli sa iyang balay, ug malimtan na siya sa mga nakaila kaniya.

11. “Busa dili mahimo nga mohilom lang ako; labihan kabug-at sa akong gibati. Isulti ko ang kalain sa akong buot.

12. Nganong gibantayan mo man gayod ako, O Dios? Bangis ba ako nga mananap sa dagat?

13. Kon mohigda ako aron mahupay ang akong kasakit,

14. hadlokon mo ako pinaagi sa mga damgo ug mga panan-awon.

15. Mas maayo pa tuk-on na lang ako ug mamatay kaysa mabuhi niining akong lawas.

16. Naglagot ako sa akong kinabuhi. Dili na ako gustong mabuhi pa. Pasagdi na lang ako, kay wala nay pulos ang akong kinabuhi.

17. “Unsa ba gayod ang tawo nga imo man nga gikabalak-an ug gihatagag dakong pagtagad?

18. Ginasusi mo siya matag adlaw, ug ginasulayan sa tanang panahon.

19. Nganong dili mo na man lang ako pasagdan bisag makadiyot?

20. Nakasala ba ako? Unsa ang sala nga nahimo ko kanimo, O Magbalantay sa tawo? Nganong gipuntirya mo man gayod ako? Bug-at ba ako nga palas-anon alang kanimo?

21. Kon nakasala man gayod ako, nganong dili mo na man lang ako pasayloon? Sa dili madugay mamatay na ako, ug bisan pangitaon mo ako, dili mo na ako makita pa.”