Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Job 28 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Misulti si Job bahin sa Kaalam ug Pagsabot

1. “May mga minahan nga diin makita ang mga plata, ug may mga dapit diin himuong lunsay ang bulawan.

2. Ang puthaw makuha gikan sa yuta, ug ang bronsi tunawon gikan sa mga bato.

3. Nagagamit ang mga tawo ug suga para hayag ang ilang pagkutkot sa mga bato sa kinahiladman sa yuta.

4. Nagakutkot silag agianan sa minahan, sa lugar nga walay namuyo o dili agian sa mga tawo. Manaog sila didto ginamit ang pisi nga maglabyog-labyog.

5. Sa ibabaw sa yuta nagatubo ang mga tanom nga gigikanan sa pagkaon, apan sa ilalom sa yuta daw sa gitunaw sa kalayo.

6. Ang mga bato sa yuta may mga sapiro ug ang mga abog niini may bulawan.

7. Ang mga agianan ngadto sa minahan wala makit-i sa mga langgam nga nagapangdagit o mga banog,

8. ug wala maagii sa mabangis nga mga mananap o sa liyon.

9. Kaloton sa mga tawo ang pinakagahi nga mga bato, bisan pa ang ilawom nga bahin sa mga bukid.

10. Maghimo silag agianan diha sa dagkong mga bato, ug makaplagan nila ang nagkalain-lain nga mga mahalong bato.

11. Kutkoton nila ang tinubdan sa mga suba, ug habwaon nila ang natago nga mga bahandi ug dad-on sa hayag.

12. “Apan asa man makaplagi ang kaalam ug panabot?

13. Wala mahibalo ang tawo kon asa kini makaplagi. Dili kini makaplagan dinhi sa kalibotan.

14. Dili usab kini makaplagan bisan sa kinahiladman sa dagat.

15. Dili kini mapalit ug bulawan o pilak.

16. Dili matupngan ang bili niini sa purong bulawan o sa mahalong mga bato nga onix ug sapiro.

17. Labaw pa kini sa bulawan o kristal. Dili kini ikabaylo ug alahas nga bulawan.

18. Labaw pa kinig bili sa coral, sa haspe, o sa rubi.

19. Dili kini matupngan sa topasio nga gikan sa Etiopia ug dili kini mapalit ug purong bulawan.

20. “Nan, asa man makaplagi ang kaalam o ang panabot?

21. Walay buhing binuhat nga makakita niini bisan pa ang mga langgam.

22. Bisan ang dapit sa kalaglagan, nga mao ang dapit sa mga patay, pulos hungihong lang ang nadungog bahin niini.

23. Ang Dios lang gayod ang nakahibalo kon asa makita ang kaalam,

24. kay makita niya bisan pa ang kinalayoan nga bahin sa kalibotan, ug makita niya ang tanang anaa sa ubos sa langit.

25. Sa dihang gihatagan niya ug gahom ang hangin, ug gisukod niya kon unsa kakusog sa ulan,

26. ug sa dihang nagdesisyon siya kon asa moulan ug kon asa mag-agi ang kilat ug dalogdog,

27. gipakita niya ang kaalam ug ang kabililhon niini. Gitistingan niya kini ug giaprobahan.

28. Unya miingon siya sa mga tawo, ‘May kaalam kamo ug panabot kon magtahod kamo sa Ginoo ug maglikay sa daotan.’ ”