Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Job 33 Ang Pulong sa Dios (APSD)

1. “Karon, Job, pamatia pag-ayo ang tanan kong isulti kanimo.

2. Kasultion na kaayo ako; anaa na sa tumoy sa akong dila ang akong isulti.

3. Mosulti ako gikan sa matinud-anon kong kasingkasing. Isulti ko ang akong nahibaloan sa kinasingkasing.

4. Ang espiritu sa Makagagahom nga Dios maoy naghimo kanako ug naghatag kanakog kinabuhi.

5. Tubaga ako, kon makahimo ka. Pangandam sa imong mga katarungan ug barogi kini.

6. Sama ra ako kanimo atubangan sa Dios. Giumol usab ako gikan sa yuta.

7. Busa ayaw kahadlok kanako o paghunahuna nga lisod-lisoron ko ikaw.

8. “Klaro kanako ang imong gipanulti. Miingon ka,

9. ‘Wala akoy sala; hinlo ako ug inosente.

10. Apan nangitag rason ang Dios aron iya akong paantuson. Giisip niya akong iyang kaaway.

11. Gikadenahan niya ang akong mga tiil; gibantayan niya ang tanan kong mga lihok.’

12. “Apan Job, sayop ka gayod sa imong gisulti. Dili ba nga ang Dios labaw man sa tawo?

13. Nan, nganong ginaakusaran mo siya nga wala niya ginatubag ang reklamo sa mga tawo?

14. Ang tinuod, nagasulti kanunay ang Dios, apan wala lang makamatikod niini ang tawo.

15-16. Nagasulti siya pinaagi sa damgo samtang natulog ug nahinanok ang tawo sa gabii. Mohunghong siya kanila sa mga pasidaan nga makapahadlok kanila.

17. Ginahimo niya kini aron moundang ang tawo sa pagpakasala ug pagpasigarbo,

18. ug aron maluwas siya gikan sa kamatayon.

19. Usahay disiplinahon sa Dios ang tawo pinaagi sa sakit diin mag-antos siya — sama sa walay hupay nga panakit sa kabukogan,

20. nga makapawala sa gana sa pagkaon, bisan pag lamian kaayo ang pagkaon.

21. Moniwang ang tawo, hangtod manggawas na ang mga bukog.

22. Himalatyon na siya ug moadtoay na sa dapit sa mga patay.

23. “Apan kon may usa lang sa linibo ka mga anghel nga mopataliwala kaniya ug sa Dios, ug mopahinumdom kaniya kon unsa ang husto ug angayan kaniya,

24. kaloy-an siya sa Dios. Moingon ang Dios, ‘Luwasa siya sa kamatayon. Nakakita ako ug pantubos kaniya.’

25. Unya mobalik ang maayo niyang lawas. Molig-on siya pag-usab sama niadtong batan-on pa siya.

26. Kon mag-ampo siya ngadto sa Dios, motubag ang Dios kaniya. Dawaton siya sa Dios nga malipayon, ug ibalik siya sa Dios sa matarong nga pagkinabuhi.

27. Unya mosulti siya sa mga tawo, ‘Nakasala ako, ug naghimog dili maayo, apan wala ko madawat ang silot nga angay unta kanako.

28. Giluwas niya ako sa kamatayon, ug padayon akong magkinabuhi.’

29. “Oo, kanunay kining gihimo sa Dios ngadto sa tawo.

30. Ginaluwas niya ang tawo sa kamatayon aron mabuhi siya.

31. Job, pamatia ako pag-ayo. Paghilom lang, ug pasagdi ako nga mosulti.

32. Kon may isulti ka pa, sulti lang, kay gusto kong mahibaloan kon tinuod ba nga wala kay sala.

33. Apan kon wala kay isulti, hilom lang ug pamati sa akong kaalam.”