Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Job 27 Ang Pulong sa Dios (APSD)

1. Nagpadayon si Job sa pagsulti,

2. “Ipanumpa ko sa buhi nga Makagagahom nga Dios nga naghikaw kanako sa hustisya ug nagpasakit kanako.

3. Samtang nagaginhawa pa ako, ug gitugotan pa ako sa Dios nga mabuhi,

4. dili gayod ako mosulti ug daotan ug dili gayod ako mamakak.

5. Dili gayod ako mouyon nga husto kamo. Hangtod sa akong kamatayon, moinsister gayod ako nga inosente ako.

6. Barogan ko gayod nga matarong ako, ug dili gayod ako moundang. Samtang buhi ako, limpyo ang akong konsensya.

7. “Hinaut nga silotan sa Dios ang mga nakigbatok kanako sa silot nga angay sa mga tawong daotan.

8. Kay unsa pay paglaom sa tawong dili diosnon kon kuhaon na sa Dios ang iyang kinabuhi?

9. Mamati ba ang Dios sa iyang pagpangayo ug tabang kon ang katalagman moabot kaniya?

10. Malipay kaha siya uban sa Makagagahom nga Dios? Manawag kaha siya sa Dios sa tanang panahon?

11. “Tudloan ko kamo mahitungod sa gahom sa Makagagahom nga Dios. Dili ko itago kaninyo ang iyang mga pamaagi.

12. Apan kamong tanan nakakita niini. Nganong gisultihan pa man ninyo ako niining mga butang nga walay pulos?

13. “Mao kini ang gitakda sa Dios nga Makagagahom nga dangatan sa daotan ug mabangis nga mga tawo:

14. Bisan daghan pa siyag mga anak, ang uban kanila mamatay sa gira o sa kagutom.

15. Ang mahibilin kanila mamatay sa sakit, ug walay magsubo sa ilang haya, bisan ang ilang mga asawa.

16. “Bisag magtigom pa ug daghan kaayong salapi ug bisti ang tawong daotan,

17. dili siya ang makapahimulos niini. Ang matarong ug inosenteng mga tawo ang mosul-ob sa iyang mga bisti, ug bahinon nila ang iyang salapi.

18. Ang gipatindog niya nga balay sama kahuyang sa balay sa lawalawa o sa payag-payag sa magbalantay sa uma.

19. Mohigda siya nga adunahan, apan pagmata niya wala na ang tanan niyang bahandi.

20. Moabot kaniya ang kahadlok nga daw baha, ug paliron siya sa makusog nga hangin sa panahon sa kagabhion.

21. Paliron siya sa hangin nga gikan sa sidlakan, ug mahanaw siya sa iyang gipuy-an.

22. Mohuyop kini kaniya nga walay kalooy samtang naningkamot siya sa pag-ikyas gikan sa gahom niini.

23. May mamakpak ug managhoy sa pagtamay kaniya tungod kay nahanaw na siya sa iyang pinuy-anan.”