Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Job 6 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Mitubag si Job

1. Unya mitubag si Job,

2. “Kon matimbang lang ang akong mga pag-antos ug mga kalisod,

3. mas bug-at pa kini kaysa balas sa kadagatan. Mao kana nga nakasulti ako sa mga pulong nga wala ko hunahunaa pag-ayo.

4. Kay daw sa gipana ako sa Makagagahom nga Dios sa makahilo nga pana, ug ang hilo niini mikuyanap sa tibuok kong kalawasan. Ang makahahadlok nga mga pana sa Dios gipuntirya dinhi kanako.

5. Wala ba akoy katungod sa pagreklamo? Bisan gani ang asno ug baka nagainga kon walay sagbot o kumpay.

6. Ang tawo man gani moreklamo kon walay asin ang iyang pagkaon, ilabina kon magkaon siyag puti sa itlog.

7. Bisan ako, dili ganahan nga mokaon niana.

8. “Unta ihatag na lang sa Dios ang akong gipangayo. Unta maangkon ko ang akong gipangandoy.

9. Nangandoy ako nga unta patyon na ako sa Dios.

10. Ug kon itugot kini, malipayon gihapon ako, kay luyo sa akong mga pag-antos wala ko gayod isalikway ang mga pulong sa Balaan nga Dios.

11. “Nawad-an na akog kusog nga molaom pa. Unsa pa may akong laoman nga wala na man akoy kawilihan pa niining kinabuhia?

12. Lig-on ba ako sama sa bato? Bronsi ba ang akong lawas? Dili.

13. Wala akoy kusog sa pagtabang sa akong kaugalingon. Wala na akoy kahigayonan nga magmadaogon pa.

14. “Isip mga higala, unta makigduyog kamo kanako sa akong pag-antos bisan sa inyong tan-aw gisalikway ko ang Makagagahom nga Dios.

15. Apan kamo nga giisip ko nga mga igsoon dili masaligan; sama kamo sa sapa-sapa sa lugut nga mobaha

16. sa panahon nga matunaw na ang ice ug snow,

17. ug mohubas sa panahon sa ting-init.

18. Mohapit ang mga biyahedor sa lugut aron moinom, apan walay tubig didto. Busa mangamatay sila inig-abot nila sa disyerto.

19. Malaomon kaayo ang mga negosyanteng biyahedor nga taga-Tema ug taga-Sheba nga makainom sila sa sapa-sapa,

20. apan mapalaw sila. Abi nilag may tubig didto, apan pag-abot nila wala diay.

21. Oo, sama kamo sa sapa-sapa. Wala kamoy ikatabang kanako. Nahadlok kamo sa dihang nakita ninyo ang akong makalilisang nga kahimtang.

22. Apan ngano? Nangayo ba ako kaninyo ug gasa? Mihangyo ba ako nga gamiton ninyo ang inyong bahandi sa pagtabang kanako,

23. o sa pagluwas kanako gikan sa mabangis nga mga kaaway?

24. Wala! Ang gihangyo ko lang mao nga tudloan ninyo ako ug mohilom na ako. Sultihi ninyo ako, kon diin ako masayop.

25. Walay sapayan kon sakit ang inyong isulti basta tinuod lang. Apan ang inyong gipasangil kanako dili tinuod, ug dili ninyo mapamatud-an.

26. Gusto ninyong tul-iron ang akong gipanulti, kay alang kaninyo walay pulos ang gipanulti sa sama kanakong desperado.

27. Ngano, matarong ba kamo? Makigripa man gani kamo alang sa usa ka ilo nga mahimong ulipon, ug ibaligya man gani ninyo ang inyong higala!

28. Tan-awa ninyo ako! Mamakak ba ako kaninyo?

29. Undangi na ninyo ang inyong pagpasangil kanako, kay wala akoy sala.

30. Bakakon ba ako? Dili ba diay ako kahibalo kon unsay maayo ug daotan?