Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Job 22 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Ang Tubag ni Elifaz

1. Unya mitubag si Elifaz nga taga-Teman,

2. “May pulos ba ang tawo ngadto sa Dios? May kaayohan bang ikahatag ang tawong maalamon kaniya?

3. Malipay ba ang Makagagahom nga Dios kon matarong ka? May makuha ba siya kon walay ikasaway sa imong kinabuhi?

4. Gibadlong ka sa Dios ug gihukman dili tungod kay nagatahod ka kaniya,

5. kondili tungod kay labihan na gayod ang imong kadaotan ug wala nay undang ang imong pagpakasala.

6. Sa walay kalooy gikuha mo ang bisti sa imong isigka-tawo isip garantiya sa iyang utang kanimo, ug halos wala na siyay bisti.

7. Wala mo hatagig tubig ang giuhaw, ug wala mo usab hatagig pagkaon ang gigutom.

8. Gigamit mo ang imong pagkagamhanan ug pagkadungganon sa pag-angkon ug yuta.

9. Kon mangayo kanimo ug tabang ang mga biyuda, gipapauli mo sila nga walay dala. Apil ang mga ilo wala mo ayoha pagtagad.

10. Mao kana ang hinungdan nga nalibotan ka sa mga lit-ag, ug kalit nga moabot kanimo ang kahadlok.

11. Mao kana ang hinungdan kon nganong nangitngitan ka, nabutaan, ug nalapawan sa baha.

12. “Ang Dios anaa sa kinaibabwan sa langit, labaw pa sa kinalayoan nga mga bitoon.

13. Mao kana nga miingon ka, ‘Wala mahibalo ang Dios sa akong ginahimo. Natabonan siya sa bagang dag-om, unsaon man niya paghukom?

14. Natabonan siya sa bagang panganod, busa dili niya kita makita samtang naglakaw siya ibabaw sa langit.’

15. “Magpadayon ka ba sa pagsunod sa mga gawi nga dugay nang gisunod sa mga tawong daotan?

16. Nangamatay sila nga dili pa nila panahon; nahisama sila sa pundasyon sa balay nga gianod sa baha.

17. Miingon sila sa Makagagahom nga Dios, ‘Pasagdi lang kami! Unsa may mahimo mo kanamo?’

18. Apan ang Dios mao ang nagpuno sa ilang mga balay sa maayong mga butang. Busa kon unsa may itambag niining daotang mga tawo, dili gayod ako mamati.

19. “Kon makita sa matarong ug inosente nga mga tawo ang pagkalaglag sa daotang mga tawo, malipay ug magkatawa sila kanila.

20. Moingon sila, ‘Nalaglag na gayod ang atong mga kaaway, ug gilamoy sa kalayo ang ilang kabtangan.’

21. “Job, pagpasakop sa Dios ug pakighusay kaniya aron panalanginan ka niya.

22. Dawata ang iyang mga katudloanan ug tipigi sa imong kasingkasing ang iyang mga pulong.

23. Kon mobalik ka sa Makagagahom nga Dios, ug kuhaon mo ang kadaotan gikan sa imong panimalay, ibalik niya ang maayo mong kahimtang.

24. Ayaw hatagig bili ang imong mga bulawan; isipa kini nga daw sama lang sa balas o mga bato lang sa suba.

25. Ug ang Makagagahom nga Dios mahimong sama sa bulawan ug mahalong plata alang kanimo.

26. Unya makaplagan mo ang kalipay nga nagagikan sa Makagagahom nga Dios, ug dili ka na maulaw nga moduol kaniya.

27. Mag-ampo ka ngadto kaniya ug pamation ka niya, ug tumanon mo ang imong mga saad kaniya.

28. Unsa man ang imong ginaplano nga pagabuhaton, matuman kini, ug modan-ag ang kahayag sa imong agianan.

29. Kon adunay tawo nga maluya, ug kon moampo ka sa Dios nga lig-onon siya, tabangan niya ang maong tawo.

30. Bisan ang mga tawo nga nakasala luwason niya pinaagi sa imong matarong nga kinabuhi.”