Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Job 41 Ang Pulong sa Dios (APSD)

1. “Job, mabingwit mo ba ang Leviatan? Mahiktan mo ba ang iyang baba ug pisi?

2. Matuhog mo ba ug pisi ang iyang ilong? Makaw-itan mo ba ang iyang apapangig?

3. Magsige ba siyag pakilooy kanimo nga imong siyang buhian? Mosulti ba siya ug malumong mga pulong kanimo?

4. Makigsabot ba siya kanimo aron mahimo mo na siyang ulipon sa tibuok niyang kinabuhi?

5. Mahimo mo ba siyang alimahan sama sa langgam o ihatag sa mga batang babaye aron ilang dulaan?

6. Paliton ba siya sa mga negosyante ug tadtaron aron ibaligya?

7. Makadulot ba ang bangkaw sa iyang panit o sa iyang ulo?

8. Kon imo kining madakop, dili mo na gayod makalimtan ang kalisod sa pagpakigbisog kaniya, ug dili mo na kini usbon pa.

9. Walay pulos ang pagtinguha sa pagdakop kaniya. Pagkakita mo pa lang kaniya mawad-an ka na ug kaisog.

10. Kon walay mangahas sa pagtugaw kaniya, kinsa may makahimo sa pagpakigkontra kanako?

11. Kinsay makaingon nga may utang ako kaniya? Akoy tag-iya sa tanang butang dinhi sa kalibotan.

12. “Sultihan ko pa gayod ikaw bahin sa lawas sa Leviatan ug kon unsa siya kagamhanan ug kakusgan.

13. Kinsay makalaksi sa iyang panit o makadulot niini?

14. Kinsay makaabli sa iyang baba nga may makalilisang nga mga ngipon?

15. Ang iyang likod daw may daghan kaayong mga taming nga nagpilit.

16-17. Nagsikit kini pag-ayo nga bisan ang hangin daw dili makasulod, ug walay makalaksi niini.

18. Inigpangusmo niya mokilab ang kahayag gikan sa iyang ilong, ug ang iyang mga mata sama kapula sa pagbanagbanag sa adlaw.

19. Mobuga siya ug kalayo,

20. ug manggawas gikan sa iyang ilong ang aso nga daw gikan sa nagbukal nga kolon sa nagadilaab nga sugnod.

21. Ang iyang gininhawa makapasiga sa uling, kay gagawas ang kalayo sa iyang baba.

22. Kusgan ang iyang liog, ug ang makakita kaniya mahadlok gayod.

23. Bisan ang iyang unod labihan kagahi.

24. Ang iyang kasingkasing sama kagahi sa galingan nga bato.

25. Kon mobangon siya mangataranta sa kahadlok ang gamhanan nga mga tawo.

26. Walay espada, bangkaw, o pana nga makadulot kaniya.

27. Alang kaniya ang puthaw daw dagami lang kahumok, ug ang bronsi daw gabok nga kahoy.

28. Ang mga pana dili makaabog kaniya. Ang mga bato gikan sa lambayog daw tahop lang alang kaniya.

29. Ang bunal daw dagami lang alang kaniya, ug kataw-an lang niya ang gahadyong nga bangkaw.

30. Ang iyang tiyan nalukop sa himbis nga daw hait nga mga bildo. Busa kon mokamang siya sa lapok, daw gikarasan ang iyang giagian.

31. Makutaw ang tubig kon anaa siya sa dagat. Daw tubig kini nga nagbukal diha sa kolon o nagbukal nga lana diha sa kaldero.

32. Ang tubig nga iyang maagian mobula ug puti, nga abi mo ug mga puting buhok.

33. Walay sama kaniya dinhi sa kalibotan. Usa siya ka mananap nga walay kahadlok.

34. Ubos ang iyang pagtan-aw sa tanang garboso nga mga mananap. Siya ang hari sa tanang ihalas nga mga mananap.”