Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Job 19 Ang Pulong sa Dios (APSD)

Ang Tubag ni Job

1. Unya mitubag si Job,

2. “Hangtod kanus-a pa ninyo ako paantuson ug sakiton sa inyong mga gipanulti?

3. Pila na ka higayon nga ginainsulto ninyo ako. Wala na kamo maulaw sa inyong pagdaot kanako.

4. Kon nakasala man gayod ako, ako na kanang problema.

5. Naghunahuna kamo nga matarong kamo kay kanako, ug giisip ninyo nga ang akong pag-antos nagpamatuod nga nakasala ako.

6. Apan ang Dios ang naghimo niini kanako. Siyay nagbutang sa lit-ag sa akong palibot.

7. “Nanawag ako sa pagpangayo ug tabang, apan walay mitubag kanako. Nangayo akog hustisya, apan walay mihatag niini kanako.

8. Gibabagan sa Dios ang akong agianan aron dili ako makaagi. Gitabonan niyag kangitngit ang akong agianan.

9. Gikuha niya ang akong kadungganan ug maayong reputasyon.

10. Gipaantos niya ako bisan asa ako molingi hangtod nga daw ikamatay ko na kini. Sama sa kahoyng giibot, gikuhaan niya akog paglaom.

11. Labihan gayod ang iyang kasuko kanako, ug giisip niya akong usa sa iyang mga kaaway.

12. Daw sama nga nagpadala siyag mga sundalo sa pagsulong kanako. Gipalibotan nila ang akong tolda.

13. “Gipalayo niya gikan kanako ang akong mga paryente. Ang akong mga higala halayo na kanako.

14. Wala na ang mga tawo nga duol kanako. Gikalimtan na ako sa akong mga higala.

15. Giisip ako sa akong mga bisita ug katabang nga mga babaye nga estranghero. Ang pagtan-aw nila kanako taga-laing lugar.

16. Inigtawag ko sa akong sulugoon, dili siya manumbaling, bisan pag magpakilooy ako kaniya.

17. Gibahoan sa akong gininhawa ang akong asawa, ug gingilngigan kanako ang akong mga igsoong lalaki.

18. Bisan ang gagmayng mga bata nagatamay kanako. Kon makita nila ako, kataw-an nila ako.

19. Ang tanan kong suod nga mga higala gingil-aran kanako. Gitalikdan ako sa akong mga hinigugma.

20. Bukog na lang ako ug panit, ug daw sa kamatyonon na ako.

21. “Kaloy-i ninyo ako, mga higala ko. Kaloy-i ninyo ako, kay gipaantos ako sa Dios.

22. Nganong ginapaantos pa ninyo ako sama sa gihimo sa Dios kanako? Dili pa ba igo ang inyong pagpaantos kanako?

23. Maayo unta kon ang akong mga gipanulti gisulat sa usa ka libro,

24. o giayo pagkulit sa bato aron dili mapanas hangtod sa kahangtoran.

25. “Apan nasayod ako nga buhi ang akong manlalaban, ug sa kaulahian moabot siya dinhi sa yuta sa paglaban kanako.

26. Human madunot ang akong panit ug mobiya na ako sa akong lawas, makita ko ang Dios.

27. Makita ko siya mismo sa akong mga mata, ug dili na siya mahimong estranghero kanako. Labihan gayod ang akong paghandom nga makita siya.

28. “Kon magsige gihapon kamog akusar kanako nga nag-antos ako tungod sa akong sala,

29. modangat gayod kaninyo ang makahahadlok nga silot sa Dios. Oo, silotan gayod niya kamo tungod sa iyang kasuko. Unya mahibaloan ninyo nga ginahukman kamo sa Dios.”