Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Job 36 Ang Pulong sa Dios (APSD)

1. Nagpadayon pa gayod si Elihu sa pagsulti:

2. “Pasensyahi ako sa makadiyot, kay aduna pa akoy isulti sa pagdepensa sa Dios.

3. Daghan akog nahibaloan ug mapamatud-an ko kanimo nga ang Dios nga nagbuhat kanako husto.

4. Ipaniguro ko kanimo nga dili bakak ang akong isulti, kay ako nga imong gikaatubang labihan kamaalamon.

5. “Gamhanan gayod ang Dios, apan wala siyay gitamay. Nakahibalo siya sa tanang butang.

6. Dili niya tugotan nga mabuhi ang daotan, ug gihatagan niya ug hustisya ang mga dinaog-daog.

7. Dili niya pasagdan ang mga matarong. Pasidunggan niya sila uban sa mga hari hangtod sa kahangtoran.

8. Apan kon ginapaantos sila nga daw ginakadenahan,

9. ginapakita sa Dios kanila nga nakahimo sila ug daotan nga maoy ilang gipasigarbo.

10. Papaminawon niya sila sa iyang pagbadlong, ug mandoan niya sila nga mobiya sa ilang daotang binuhatan.

11. Kon motuman sila ug moalagad kaniya, magakinabuhi sila nga mauswagon ug malipayon sa tibuok nilang kinabuhi.

12. Apan kon dili sila motuman, mamatay sila sa gira tungod sa kakulang sa panabot.

13. Ang mga dili diosnon magtago ug kasuko sa ilang kasingkasing, ug bisan silotan sila sa Dios, dili sila mangayo ug tabang kaniya.

14. Mangamatay sila sa kaulaw nga batan-on pa.

15. Pinaagi sa mga pag-antos, ginatudloan sa Dios ang mga tawo. Nakatuon sila sa pagpaminaw sa iya pinaagi sa mga kasakit.

16. “Job, ginalikay ka sa Dios gikan sa katalagman ug ginahatagan ug kagawasan ug kaabundansya, ug mapuno pag-usab ug lamiang mga pagkaon ang imong lamisa.

17. Apan karon nahiagom ka sa silot nga angay sa mga daotan. Dili ka gayod makalikay sa hustisya.

18. Pagbantay nga dili ka madani sa bahandi ug madala sa dagkong mga suborno.

19. Makatabang ba ang imong bahandi o ang imong abilidad sa imong kalisod?

20. Ayaw handoma ang kagabhion, ang higayon nga mangalaglag ang mga nasod.

21. Pagbantay nga dili ka makahimo ug daotan. Gipaantos ka aron makalikay ka sa paghimo niini.

22. “Hunahunaa kon unsa kagamhanan ang Dios. Walay magtutudlo nga sama kaniya.

23. Walay makatudlo kaniya kon unsay iyang angayng buhaton, ug walay makasulti kaniya nga nakasala siya.

24. Ayaw kalimti ang pagdayeg sa iyang binuhatan sama sa ginahimo sa uban sa ilang pag-awit.

25. Nakita sa tanang mga tawo ang iyang binuhatan, apan sa layo lang.

26. Gamhanan kaayo ang Dios. Dili gayod nato matugkad ang iyang pagkagamhanan, ug dili nato maihap ang iyang edad.

27. Gitigom sa Dios diha sa panganod ang inalisngaw sa tubig gikan sa yuta ug gihimo niya kini nga ulan.

28. Nagabunok ang ulan gikan sa panganod alang sa mga tawo.

29. Walay nahibalo kon unsaon pagkatag sa panganod, ug kon sa unsang paagi magdalogdog ang langit diin nagpuyo ang Dios.

30. Tan-awa kon unsaon niya pagpakilat sa iyang palibot, ug kon sa unsang paagi kini mokilab hangtod sa tumoy sa dagat.

31. Pinaagi niini nga gahom sa Dios, gidumalahan niya ang mga nasod ug gihatagan ug abunda nga pagkaon ang mga tawo.

32. Kuptan niya ang kilat ug mandoan kini sa pag-igo sa iyang gipuntirya.

33. Ang dalogdog magpadayag sa umaabot nga bagyo, ug bisan ang mga baka nahibalo nga may bagyo nga umaabot.