Kapitulo

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42

Daang Tugon

Bag-ong Tugon

Job 10 Ang Pulong sa Dios (APSD)

1. “Naglagot ko sa akong kinabuhi, busa isulti ko bisan unsay gusto kong isulti. Isulti ko ang kalain sa akong buot.

2. Mao kini ang isulti ko sa Dios: ‘Ayaw ako hukmi nga daotan ako, kondili pahibaloa ako kon unsay akusasyon mo batok kanako.

3. Nalipay ka ba sa pagpaantos kanako? Nganong gisalikway mo ako nga imong binuhat, ug gipaboran mo ang plano sa mga daotan?

4. Ang pagtan-aw mo ba sama sa pagtan-aw sa tawo?

5. Sama lang ba kamubo ang imong kinabuhi sa tawo?

6. Nganong nagdali ka gayod sa pagpangitag sayop kanako?

7. Nahibaloan mo nga wala akoy sala, apan kinsay makadepensa kanako diha kanimo?

8. “ ‘Ikaw ang naghulma ug naghimo kanako, unya karon laglagon mo lang ako?

9. Hinumdomi nga gihulma mo ako gikan sa yuta, unya karon ibalik mo na ako sa yuta?

10. Ikaw ang naghulma kanako sa tiyan sa akong inahan. Gihulma mo ako nga daw gahulma ka ug keso gikan sa gatas.

11. Gihulma mo ang akong kabukogan ug mga kaugatan ug giputos sa unod ug panit.

12. Gihatagan mo akog kinabuhi ug gipakitaag kaayo, ug gitipigan mo ang akong kinabuhi.

13. Apan karon nahibaloan ko nga ang tinuod mong plano kanako

14. mao nga bantayan mo kon makasala ako, ug unya dili mo ako pasayloon.

15. Nakasala man ako o wala, makalulooy gihapon ako. Kay naulawan ako pag-ayo ug nag-antos sa hilabihan.

16. Naningkamot ako sa pagbangon, apan naniid ka sama sa liyon aron paglaglag kanako. Ginapakita mo ang imong gahom batok kanako.

17. Walay hunong ang imong pag-akusar kanako, ug misamot ang imong kasuko kanako. Walay hunong ang imong pag-ataki kanako.

18. “ ‘Nganong gitugot mo pa man nga matawo ako? Unta namatay na lang ako sa wala pay nakakita kanako.

19. Unta wala na lang ako mabuhi. Namatay na lang unta ako sa tiyan pa lang daan sa akong inahan ug diretso gilubong.

20. Diotayng panahon na lang ang nahibilin kanako, busa pasagdi na lang ako aron bisan sa hamubong panahon makahimo ako pagmaya

21. sa dili pa ako moadto sa dapit nga masubo ug mangitngit — ug dili na makabalik dinhi.

22. Labihan gayod kangitngit didto; pulos lang gabii ug wala gayoy kahayag, ni kahusay didto.’ ”