Bab

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Wulang Bebasan 27 Kitab Sutji (JAV)

1. Aja ngalembana awakmu dhewe marga saka dina sesuk,awit kowe ora sumurup apa kang bakal kelakon ing dina iku.

2. Kareben wong liya kang ngalem marang kowe, aja cangkemmu dhewe,utawa kang dudu kawanuhanmu, aja lambemu dhewe.

3. Watu pancen anteb, wedhi iya ana bobote,nanging kang luwih abot tinimbang iku, yaiku nandhang serik marga saka wong bodho.

4. Panasing ati iku daksiya, lan nepsu iku ngamuk,nanging sapa kang kuwat nyangga butarepan?

5. Becik pameleh kang terus terang,tinimbang katresnan kang sinidhem.

6. Mitra iku anggone nggebug kanthi tujuan kang becik,nanging pangambunge wong sengit iku nganti kliwat wates.

7. Wong kang wareg iku ngidak-idak madu,nanging tumrap wong keluwen, sabarang kang pait rasane legi.

8. Wong kang nglembara ninggal omahe,iku kaya manuk kang mabur ninggal susuhe.

9. Lenga lan ganda arum iku mbingarake ati,nanging kasusahan iku njuwing-njuwing nyawa.

10. Aja ninggal mitramu sarta mitrane bapakmu,lan ing dina karibedanmu aja marani ing omahe sadulurmu,becik nekani tangga kang cedhakkatimbang sadulur kang adoh.

11. He anakku, dipinter, gawea bungahing atiku,supaya aku bisa mangsuli marang wong kang memada aku.

12. Manawa wong kang prayitna nyumurupi bilai, banjur umpetan,nanging kang ora duwe pangalaman terus bae, temah tinempuh ing bilai.

13. Sandhangane wong kang nanggung wong liya iku jupuken,sarta tahanen, kanggo cekelan tumrap wong liya mau.

14. Sing sapa ing wayah esuk umun-umun aweh salam marang pepadhane klawan swara banter,iku kaanggep ipat-ipat.

15. Rabi kang seneng grejegan iku padha karo:trocohing payon kang ora kendhat-kendhat ing mangsa udan.

16. Sapa kang bisa nahan prasasat nahan angin,lan tangane tengen nggegem lenga.

17. Wesi nglandhepake wesi,wong nglandhepake pepadhane.

18. Sing sapa ngopeni wit anjir iku bakal mangan wohe,lan sing sapa rumeksa marang bendarane iku bakal diurmati.

19. Kayadene banyu ngiloni rai,mangkono uga atine manungsa iya ngiloni manungsa iku.

20. Jagading wong mati lan karusakan iku ora wareg-wareg,mangkono uga mripate manungsa iya ora marem-marem.

21. Kowi iku kanggo nglebur salaka lan prapen kanggo ngejer mas,mangkono uga wong iku dikreta-aji manut pangalembana kang ditujokake marang dheweke.

22. Wong bodho iku sanadyan koktutu klawan alu ana ing lesung, awor karo gandum,kabodhoane ora bakal sirna.

23. Kaanane wedhus-wedhusmu iku dititenana kang temenansarta kewan pepanthanmu iku gatekna.

24. Amarga raja-brana iku ora langgeng.Apa makutha iku bisa lestari turun-tumurun?

25. Manawa suket ilang lan trubusane metu,sarta suket ing gunung diklumpukake,

26. cempene wedhus gembel banjur padha ngolehake sandhangan kowe,sarta wedhuse berok lanang kanggo tuku lemah,