Bab

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Wulang Bebasan 5 Kitab Sutji (JAV)

Pitutur bab laku jina

5:1-23

1. He anakku, nggatekna marang kawicaksananku,kupingmu tilingna marang kapinteran kang dakwulangake,

2. supaya kowe gondhelan ing kawicaksanan,lan lambemu ngemota kawasisan.

3. Awit lambene wong wadon tunasusila netesake madu,lan cethake lunyu ngungkuli lenga;

4. nanging wekasane pait kaya rempelu,lan landhepe kaya pedhang kang mempan kiwa-tengen,

5. tumapaking dlamakane mudhun menyang pati,jangkahe anjong marang jagading wong mati.

6. Lakune ora metu ing dalaning urip,lakune nasar ora kanthi disumurupi.

7. Awit saka iku, he bocah-bocah, padha ngrungokna tembung-tembungku,aja nyimpang saka pituture cangkemku.

8. Lakumu ngedohana wong wadon mau,lan aja nyedhaki lawanging omahe,

9. supaya kanomanmu aja kokpasrahake marang wong liya,lan umurmu marang kang ambek siya;

10. supaya wong liya aja nganti maregi awake srana kasugihanmu,lan pituwasing kangelanmu aja nganti tumiba marang wong kang ora kokwanuhi,

11. lan ing wekasane kowe bakal sambat-sambat,yen daging lan awakmu padha rusak kabeh;

12. sarta pangucapmu: “Yagene aku kok gething marang pamerdi,lan atiku kok nampik pameleh,

13. yagene aku ora ngrungokake pituture para guruku,lan ora nilingake marang tembunge kang padha mulang aku?

14. Meh bae aku kejlungup ing sawernaning bilaiana ing satengahing pasamuwan lan pakumpulan.”

15. Kowe ngombea banyu ing kulahmu dhewe,ngombea saka ing sumurmu kang ngumbul.

16. Apa pantes manawa sumbermu luberkaya kalen-kalen menyang ing ara-ara.

17. Iku mung dadia duwekmu dhewe,aja nganti ana wong kang melu nduweni.

18. Sendhangmu muga diberkahana,bungaha karo somahmu jaka-lara.

19. Menjangan kang manis, kidang kang ayumuga susune iku tansah maremake kowe,muga katresnane iku kang ngenyutake kowe.

20. He anakku, yagene kowe nganti kepencut marang wong wadon tuna-susila,lan ngrangkul dhadhane wong wadon liya?

21. Amarga Pangeran Yehuwah ora kasamaran marang sakehe tumindake wong,sarta mirsani sakehing pratingkahe manungsa.

22. Wong duraka ketangkep ing sajroning pialane,lan kejiret ing talining dosane dhewe.

23. Wong iku mati, marga ora oleh pamerdi,lan kesasar marga saka bangeting bodhone.