Bab

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Wulang Bebasan 7 Kitab Sutji (JAV)

1. He anakku, estokna pituturku,sarta pepakonku simpenen ing atimu.

2. Pepakonku gugunen, temah kowe bakal urip,lan wulangku emi-eminen kaya maniking mripatmu.

3. Talenana kabeh iku ing drijimu,sarta tulisana ana ing papaning atimu.

4. Kawicaksanan iku celathonana: “Kowe iku sadulurku,”lan pangreten iku anggepen sanakmu,

5. supaya kowe diayomana saka wong wadon tuna-susila,sarta wong wadon liya, kang alus pambujuke.

6. Awit nalika aku pinuju ngungaksaka ing cendhelaning omahku, nginjen saka ing rujining omahku,

7. aku weruh ing antarane wong kang ora duwe pangalaman,aku sumurup ing antarane para nomnoman ana sawijining jaka kang tanpa budi,

8. mbeneri nyabrang ana ing sacedhake pojok lurung,jumangkah marani omahe wong wadon kang kaya mangkono mau,

9. wayahe repet-repet sore,ngarepake bengi kang peteng.

10. Lah tumuli ana wong wadon methukake,kang nganggo sandhangan wong wadon tuna-susila,kang julig atine;

11. grapyak sarta criwis wong wadon iku,sikile ora bisa jenjem ana ing omah:

12. sadhela ana ing lurung, sadhela engkas ana ing alun-alun,ngadhang ana ing saben enggok-enggokan.

13. Wong nom mau banjur dicekel lan diambung,kanthi polatan tanpa rikuh-pakewuh, celathu mangkene:

14. “Kula saweg saos kurban kawilujengan,ing dinten punika kula mentas ngluwari punagi,

15. mila kula medal methuk panjenengan,pancen badhe madosi panjenengan, lan sapunika kula saged pinanggih panjenengan.

16. Patileman kula sampun kula gelari babut,kain lena manca-warni damelan Mesir.

17. Patileman kula sampun kula sebari:mur, gaharu kaliyan manis jangan.

18. Mangga sami ngumbar katresnan ngantos enjing,sami kasukan mangun sih.

19. Awit semah kula boten wonten ing griya,ngleresi kekesahan tebih,

20. mbekta arta sakanthong,wangsulipun saweg mbenjing ngajengaken wulan purnama.”

21. Wong nom mau dibujuk srana tembunge manis,digodha klawan pangungruming lambene.

22. Dumadakan wong nom mau banjur ngetutake wong wadon ikukaya sapi dituntun menyang pajagalan,sarta kaya wong bodho kang dibanda arep kaukum;

23. nganti ana panah kang nunjem ing atine,iya kaya manuk kang marani kala kalawan rerikatan,ora ngreti yen uripe kaancam ing bebaya.

24. Mulane, he bocah-bocah, padha ngrungokna pituturku,tilingna tembung-tembunging cangkemku.

25. Atimu aja nganti kagendeng marang dalane wong wadon iku,aja nasarake awakmu dhewe ana ing dalan-dalane.

26. Marga wus akeh wong kang tiwas dening wong wadon iku,sarta akeh banget cacahe wong kang dipateni.

27. Omahe iku dalan kang anjog ing jagading wong mati,kang mudhun menyang ing senthong-senthonging pati.