Bab

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Wulang Bebasan 25 Kitab Sutji (JAV)

Wulang bebasan anggitane Sang Prabu Suleman kang diklumpukake dening para abdine Sang Prabu Hizkia

25:1--29:27

1. Iki uga wulang bebasan anggitane Sang Prabu Suleman kang diklumpukake dening para abdine Sang Prabu Hizkia, ratu ing Yehuda.

2. Kaluhurane Gusti Allah iku nyimpen prakara kayadene wadi,nanging kaluhurane para ratu iku niti-priksa prakara.

3. Sapira dhuwure langit lan jerone bumi,kaya mangkono panggalihe para ratu iku anggone ora kena dijajagi.

4. Taine salaka singkirna,temah kemasan bisa oleh barang kang kagawe piranti.

5. Wong duraka singkirna saka ing ngarsaning ratu,temah dhampare kasantosakake dening kabeneran.

6. Aja pamer ana ing ngarsaning ratu,utawa ngadeg ana ing papane para panggedhe.

7. Awit luwih becik kowe kadhawuhan mangkene: “Mrenea majua ing dhuwur kene!”Tinimbang karo dikon mundur, pinirsanan dening para luhur.Apa mripatmu ndeleng,

8. aja kesusu anggonmu tumindak gawe prakara ana ing pangadilan,awit ing wekasane apa kang kena koktindakake,manawa lawanmu wus ndadekake wirangmu?

9. Belanana prakaramu karo lelawananmu,nanging aja ngeler wewadining liyan;

10. supaya kowe aja nganti diwewada dening kang padha krungu,temah kawiranganmu ora bakal bisa ilang.

11. Tetembungan kang diucapake cocog karo wektune,iku upamane kaya apel mas ana ing pinggan salaka.

12. Pepelinge wong wicaksana iku tumrap kuping kang nilingake,kaya ali-ali mas utawa pasren mas murni.

13. Kaya anyepe salju ing mangsa panen,kaya mangkono kongkonan kang temen lan setya tumrape kang ngongkon,awit nyegerake atine lurahe.

14. mendhung lan angin kang tanpa udan,kaya mangkono iku wong kang ngumukake ganjaran kang ora tau ditampani.

15. Para pangwasa bisa diyakinake srana kasabaran,ilat kang alus ngremukake balung.

16. Manawa kowe oleh madu, mangana sacukupe,aja nganti kewaregen, temah banjur kokutahake.

17. Aja kekerepen sanja ing omahe pepadhamu,supaya wong iku aja nganti bosen, banjur sengit marang kowe.

18. Wong nglairake paseksi goroh tumrap pepadhane,iku upamane kaya gada utawa pedhang lan panah kang landhep.

19. Pangandel marang wong kang cidra ing mangsa ribed,iku upamane kaya untu kang gopok utawa kaya sikil kang kesliyo.

20. Wong kang ngidungake lelagon tumrap ati kang sedhih,iku upamane kaya wong kang cuculklambi ing mangsa bedhidhing,utawa kang ngesoki cokak ing tatu.

21. Manawa satrumu keluwen, wenehana mangan roti,manawa ngelak, wenehana ngombe banyu:

22. awit kowe bakal ngentepi mawa ing sirahe,sarta Pangeran Yehuwah bakal males marang kowe.

23. Angin saka lor nggawa udan,guneman bisik-bisik, ulat mrengut.

24. Pilih manggon ana ing pojok payon,tinimbang manggon saomah karo wong wadon kang dhemen grejegan.

25. Pawarta becik saka ing nagara adoh iku,kaya banyu adhem tumrap ing nyawa kang ngelak.

26. Wong bener kang kuwatir ana ing ngarepe wong duraka,iku kaya tuk buthek utawa sumber kang reged.

27. Ora prayoga mangan madu akeh iku;mulane diarang anggonmu nglairake tembung pangalembana.