Bab

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Wulang Bebasan 26 Kitab Sutji (JAV)

1. Kaya tumibane salju ing mangsa panas lan tibane udan ing mangsa panen,kaya mangkono wong gemblung ora patut diurmati.

2. Kayadene manuk emprit mabur nggeblas, utawa kaya manuk sriti mabur kalangan,iya mangkono ipat-ipat kang tanpa sabab ora bakal tumama.

3. Cemethi iku tumrap ing jaran, kendhali tumrap ing kuldi,lan gebug tumrap gegere wong gemblung.

4. Anggonmu mangsuli marang wong gemblung aja manut kabodhoane,supaya kowe dhewe aja dadi pepadhane wong iku.

5. Anggonmu mangsuli marang wong gemblung ngemperana kabodhoane,supaya wong iku aja nganti rumangsa wasis.

6. Sing sapa kongkonan wong gemblung,iku ngethok sikile dhewe lan ngombe kacilakan.

7. Wulang bebasan ing cangkeme wong gemblung,iku kaya sengklehing sikile wong lumpuh.

8. Kayadene watu kang katalenan ing bandhil,iya kaya mangkono wong kang ngurmati wong gemblung.

9. Wulang bebasan ing cangkeme wong gemblung,iku prasasat eri kang tumancep ing tangane wong mendem.

10. Sapa kang mburuhake marang wong gemblung lan wong kang mbeneri liwat,iku kaya wong manah kang natoni saben wong.

11. Kaya asu kang mbaleni utah-utahane,kaya mangkono wong gemblung anggone mbolan-mbaleni kabodhoane.

12. Saupama kowe weruh wong kang rumangsa pinter,pangarep-arepe wong gemblung luwih akeh tinimbang wong iku mau.

13. pangucape wong kesed: “Ing dalan ana singa,ana singa ing lurung!”

14. Kaya inebing lawang mingar-minger srana engsele,kaya mangkono wong kesed ana ing paturone.

15. Wong kesed nyelupake tangane ing pinggan,kagawa saka kesele dadi ora kelakon ngemplok.

16. Wong kesed rumangsa pinter,ngluwihi wong pitu kang patitis wangsulane.

17. Sing sapa nyampuri prakara padune wong liya,iku kaya wong kang nyandhak kupinge asu kang lagi liwat.

18. Kayadene wong owah kang nglepasakepanah geni, panah lan pepati,

19. iya kaya mangkono wong kang culika marang pepadhane,sarta ngucap: “Aku mung geguyon bae.”

20. Manawa kayune entek, genine mati,manawa si tukang mitenah ora ana, tukar-padu sirep.

21. Kayadene areng kanggo ing mawa lan kayu kanggo ing geni,mangkono uga kanggone wong dhemen padu, mung ndadekake ndadraning pasulayan.

22. Tembunge si tukang mitenah iku kaya panganan kang enak-enak,kang banjur lumebu ing telenging ati.

23. Lambe manis kalawan ati kang ala,iku kaya pecahan grabah kang kausar salaka.

24. Wong sengit iku samudana klawan lambene,nanging batine ngandhut cidra.

25. Aja ngandel sanadyan tembunge manis,awit kadursilan pitung warna ana ing atine.

26. Rasa sengit iku sanadyan katutupana ing apus,kadursilane bakal kawiyak ana ing pasamuwan.

27. Sing sapa ndhudhuk jugangan bakal kacemplung dhewe,lan kang ngglundhungake watu, watune bakal bali mlindhes awake dhewe.