Bab

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52

Prajanjian Lawas

Prajanjian Anyar

Yeremia 50 Kitab Sutji (JAV)

Tumrap Babil

50:1-46

1. Pangandikane Sang Yehuwah lumantar Nabi Yeremia tumrap Babil lan tanahe para wong Kasdim:

2. “Undhangna ana ing antarane para bangsa lan wartakna,ngadegna tunggul lan wartakna,aja disidhem, kandhakna:Babil wus bedhah,Bathara Bel nandhang wirang,Bathara Merodakh wus nandhang giris.Brahalane padha wirang,para dewane kang nistha padha katempuh ing pagiris.

3. Ana sawijining bangsa kang nempuh Babil saka ing lor,njalari tanahe dadi garing,ora ana kang ngenggoni maneh,manungsa apadene kewankabeh padha keplayu larud.

4. Mangkene pangandikane Sang Yehuwah:Ing wektu lan ing mangsa ikuwong Israel bakal tekabebarengan karo wong Yehuda;wong iku bakal padha lumaku karo nangisngupaya Sang Yehuwah, Gusti Allahe;

5. wong iku padha takon dalan menyang Sion,parane mrana:Payo kita padha nunggal karo Sang Yehuwah,nunggal ing prajanjian kang langgeng,kang ora bisa dilalekake.

6. Maune umatingSun kaya wedhus-wedhus kang ketriwal,padha kesasar ditogake bae dening para pangone!,diuja saba ana ing gunung-gunung,padha lumaku saka ing gunung menyang ing tengger,temah lali marang plegungane.

7. Padha dimangsa dening wong kang padha mrangguli nganti entek;lan para satrune padha ngucap:Aku padha ora luput!Amarga iku wus padha nglakoni dosamarang Sang Yehuwah papaning kabeneran,Sang Yehuwah, kang dadi pangarep-arepe para leluhure!

8. Padha lumayu saka ing laladan Babil,saka ing nagarane wong Kasdim!Metua! Dadia kaya wedhus-wedhus lanang,kang manggedheni pepanthane!

9. Amarga lah, Ingsun ngebahakelan nangekake bangsa golongangedhe saka ing tanah lor, supaya nglawan Babil.Wong-wong iku padha masang gelar kanggo nglawan mungsuhe,saka ing kono anggone mbedhah kutha.Panah-panahe kaya pahlawan kang begja,kang ora tau bali nglenthung.

10. Nagarane bangsa Kasdim bakal dadi jarahan,sakehe wong kang njarah-rayah bakal padha lega atine.-- Mangkono pangandikane Sang Yehuwah. --

11. He wong kang padha ngrayah bandhaningSun,sanadyan sira padha seneng-senenglan suka-parisuka,tuwin mencolot-mencolot kaya pedhet ana ing pangonan,sarta mbeker-mbeker kaya jaran lanang,

12. ewadene biyungira nandhang wirang bangetlan wong wadon kang nglairake sira klicutan!Lah, dheweke dadi kang buncit dhewe,ing antarane para bangsa,dadi pasamunan, dadi alas, lan pasuketan garing!

13. Marga saka bebendune Sang Yehuwah,nagara iku ora bakal didunungi manungsa maneh,dadi tanah garing babar pisan.Saben wong ngliwati Babil bakal kaget semu gumun,tuwin ngeses marga wewelak kang disandhang.

14. He para bala kang asikep gandhewamasanga gelar kanggo nempuh Babilsaka keblat papat.Lepasna panahira aja nganggo ngeman panah,amarga iku nglakoni dosa marang Sang Yehuwah.

15. Padha nempuha kambi surak-surak saka ing keblat papat!Wonge wis asrah bongkokan,saka-sakane wis rubuh,pager-pagere wis ambruk!Lah iku piwalese Sang Yehuwah.Tibakna piwalesira.Tandukna kayadene kang ditandukake!

16. Sirnakna juru nyebar saka ing Babil,sarta wong ngerit ing mangsa panen!Kanggo nyingkiri pedhang kang nggegirisi iku,saben wong bakal ngulihi bangsane,lan lumayu menyang nagarane.

17. Israel iku kaya wedhus kang dibuyarake,dioyak-oyak dening singa akeh.Wiwitane dimangsa dening ratu ing Asyur, wekasane saiki balunge diklethak-klethak dening Nebukadnezar, ratu ing Babil.

18. Mulane mangkene pangandikane Sang Yehuwah, Gustining sarwa dumadi, Gusti Allahe Israel: Lah Ingsun ngukum ratu ing Babil lan nagarane kayadene anggoningSun ngukum ratu ing Asyur.

19. Nanging Ingsun bakal ngulihake Israel menyang ing pangonane, supaya nyengguta suket ana ing gunung Karmel lan ing Basan tuwin ana ing pagunungan Efraim lan Gilead.

20. Ing wektu lan ing mangsa iku wong bakal nggoleki kaluputane Israel, nanging ora bisa nemokake, lan uga dosane Yehuda nanging iya ora ketemu, amarga Ingsun bakal maringi pangapura marang kekarene kang Sunparengake lestari urip. Mangkono pangandikane Sang Yehuwah.

21. Padha ngluruga menyang Merataim,majua nempuha wong ing Pekod!Patenana lan tumpesen bangsa iku,-- mangkono pangandikane Sang Yehuwah --.Poma tindakna trep kaya kang Sundhawuhake!

22. Gumuruh swaraning perang ing nagara kono,kang nuwuhake karusakan akeh!

23. Gada kang kanggo saindenging bumikok banjur remuk bubuk, ajur mumur mangkono!Babil kok banjur dadi sangsara nggegirisi mangkonoana ing antarane para bangsa!

24. He Babil, Ingsun masang kalajiret kanggo sira,temah sira kejiret, ora sira nyana.Sira konangan lan pancen kecekelamarga sira wis nantang Sang Yehuwah.

25. Sang Yehuwah wis mbikak gedhong parawatanelan ngedalake dedameling bebendune,amarga ana pakaryan kagem Gusti Allah.Gustining sarwa dumadi,ana ing nagarane wong Kasdim.

26. Payo padha nekani saka ing keblat papat,lumbung-lumbunge wengakna,isine tumpuken, undhung-undhungen lan rusakenlan aja nganti ana kekarene sethithik-thithika!

27. Sakehing sapine patenana,cikben mati kabeh disembeleh!Cilaka wong-wong iku, amarga wus tumeka ing mangsane,yaiku wektu anggone padha tampa paukuman.

28. Padha rungokna! Para wong kang keplayulan kang bisa oncat saka ing nagara Babil,padha teka lan ngabari ana ing Sion,bab piwalese Sang Yehuwah, Gusti Allah kita;piwales marga saka padalemane kang suci.

29. Klumpukna sakehing bala kang asikep gandhewa,sakehing bala-panahan, supaya nglawan Babil!Ngadegna kemah-kemah pangepungan,supaya aja ana kang bisa oncat!Walesen satimbang karo panggawene,trapna marang wong-wong iku kang plek karo kang dilakoni dhewe.Amarga tumindak murang tata ana ing ngarsane Sang Yehuwah, Kang Mahasuci, Gusti Allahe Israel.

30. Mulane para nom-nomane padha ambruk ana ing alun-alunelan sakehing prajurite padha bakal tinumpes ana ing kono, ing dina iku.-- Mangkono pangandikane Sang Yehuwah. --

31. He sira kang murang tata,lah Ingsun bakal nglawan sira,-- mangkono pangandikane Pangeran Yehuwah, Gustining sarwa dumadi --amarga wus tumeka ing wektunira Ingsun ngukum sira.

32. Si murang tata bakal kesandhung lan tibasarta ora ana kang nangekake maneh.Ingsun bakal nyumed geni ana ing kutha-kuthanekang bakal ngobong apa bae kang ana ing sakubenge.

33. Mangkene pangandikane Sang Yehuwah, Gustining sarwa dumadi: Wong Israel lan Yehuda padha bareng tinindhes. Sakehing wong kang nawan wong-wong iku, tetep anggone nahan, ora gelem ngluwari tawanane.

34. Nanging Juru-Panebuse iku santosa, asmane Sang Yehuwah, Gustining sarwa dumadi. Mesthine Panjenengane mbelani prakarane umate, supaya padha oleh katentreman ana ing bumi, nanging ndhatengake pagiris marang para wong kang manggon ing Babil.

35. Pedhang bakal nempuh bangsa Kasdim,namani wong ing Babil,ngenani para panggedhe lan para wong wicaksana,-- mangkono pangandikane Sang Yehuwah. --

36. Pedhang nempuh marang juru mbebatang,temah konangan yen bodho!Pedhang ngenani para prawirane,temah padha giris.

37. Pedhang ngenani jaran lan karetane perang,nempuh sakehing bala warna-warna kang ana ing tengahe,temah padha dadi kaya wong wadon!Pedhang ngenani raja-branane,temah dijarah ing wong!

38. Pedhang ngenani sakehing banyune,temah dadi asat!Amarga nagara iku kebak reca,wong-wong mau padha edan marga saka brahalane!

39. Mulane sato kewan pasamuwan lan asu ajag bakal padha manggon ana ing kono, lan uga manuk unta bakal nusuh ana ing kono. Nagara iku ora bakal dienggoni maneh ing wong sabanjure lan ora bakal didunungi maneh dening turun-turune.

40. Padha kayadene nalika Gusti Allah molak-malik tanah Sodom lan Gomora sarta kutha-kutha ing sacedhake, mangkono uga ora bakal ana wong kang manggon ana ing kono maneh lan ora ana manungsa siji-sijia kang dedunung ana ing kono maneh. Mangkono pangandikane Sang Yehuwah.

41. Lah, ana sawijining bangsa kang teka saka ing lor, bangsa kang gedhe, lan akeh para ratu kang mangsah perang saka poncoting bumi.

42. Padha asikep gegaman panah lan tumbak; padha ambeksiya, ora kadunungan sih-piwelas. Swarane gumuruh kaya banyuning sagara, padha nunggang jaran, asikep gegaman kaya arep nglurug perang, nempuh marang sira, he, putri ing Babil!

43. Ratu ing Babil wus krungu warta bab iku, temah tangane krasa lemes tanpa daya, krasa sesek, ngrasakake lara kayadene wong wadon kang lagi nglarani.

44. Lah, kaya singa kang jumedhul metu saka gegrumbulaning alas ing bengawan Yarden, kang nekani ara-ara pangonan pepanthaning wedhus, iya mangkono anggoningSun ndadekake wong-wong padha lumayu dadakan saka ing nagara kono, lan Ingsun nuli netepake wong liyane kang Sunpiji. Amarga sapa kang kaya Ingsun? Sapa kang wani ndakwa marang Ingsun? Apa ana pangon kang tahan ana ing ngarsaningSun?

45. Mulane padha rungokna putusan kang wus Suntetepake tumrap Babil lan rancangan-rancangan kang wus kadamel tumrap nagarane wong Kasdim: Yaiku kang ringkih dhewe ing antarane pepanthaning wedhus bakal diseret. Apadene ara-ara pangonane dhewe krasa kaget semu gumun ing ngatase para wong iku.

46. Bumi bakal horeg marga krungu pawarta: Babil wus bedhah, tangise bakal keprungu ana ing antarane para bangsa!”