Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Uus Testament

Vana Testament

Luuka Evangeelium 1 Eesti Piibel (EEP)

1. Et juba mitmed on v

2. n

3. siis olen minagi arvanud heaks algusest peale k

4. et sa

5. Heroodese, Judea kuninga ajal oli preester, nimega Sakarias, Abija järjekorrast, ja temal oli naine Aaroni tütardest, ja selle nimi oli Eliisabet.

6. Nad olid m

7. Ja neil ei olnud last, sest Eliisabet oli sigimatu ja nad m

8. Aga sündis, kui ta oma teenistuse järjekorras oli preestritalitusi toimetamas Jumala ees,

9. et preestriameti kombe järele langes liisk temale minna suitsutama, ja ta läks Issanda templisse.

10. Ja k

11. Seal ilmus temale Issanda Ingel, seistes suitsutusaltari paremal pool.

12. Teda nähes Sakarias ehmus ja hirm valdas teda.

13. Aga Ingel ütles talle: „Ära karda, Sakarias, sest su palvet on kuuldud ja su naine Eliisabet toob sulle ilmale poja, ja sa paned temale nimeks Johannes.

14. Ja temast on sul r

15. Sest ta peab suur olema Issanda ees; ja viina ega vägijooki ei joo ta mitte, ja ta täitub Püha Vaimuga juba oma ema ihus;

16. ja ta pöörab palju Iisraeli lapsi Issanda, nende Jumala poole;

17. ja ta käib Tema eel Eeiija vaimus ja väes, et käänata isade südamed laste poole ja s

18. Ja Sakarias ütles Inglile: „Millest ma seda v

19. Ingel vastas ning ütles temale: „Mina olen Gabriel, kes seisab Jumala ees, ja ma olen läkitatud rääkima sinuga ja kuulutama sulle seda r

20. Ja vaata, sa jääd keeletumaks ega saa rääkida päevani, mii see sünnib, sellepärast et sa ei ole uskunud mu s

21. Ja rahvas oli ootamas Sakariast ja pani imeks, et ta nii kaua viibis templis.

22. Aga väljudes ta ei saanud nendega rääkida. Siis nad said aru, et ta templis oli näinud nägemust. Ja tema andis neile käega märku ning jäi keeletumaks.

23. Ja kui tema teenistuskorra päevad täis said, siis ta läks koju.

24. Aga pärast neid päevi sai tema naine Eliisabet käima peale ja pidas ennast varjul viis kuud, üteldes:

25. „N

26. Aga kuuendas kuus läkitas Jumal Ingel Gabrieli Galilea linna, mille nimi on Naatsaret,

27. Neitsi juure, Kes oli kihlatud Joosepi-nimelise mehega Taaveti soost. Ja neitsi nimi oli Maarja.

28. Ja tulles sisse Tema juure, ütles Ingel: „Tere, Sa armuleidnu, Issand olgu Sinuga!”

29. Aga Tema ehmus väga sellest s

30. Siis Ingel ütles temale: „Ära karda, Maarja, sest Sa oled leidnud armu Jumala juures!

31. Ja vaata, Sa saad käima peale ning tood ilmale Poja ja paned Temale nimeks Jeesus.

32. Tema saab suur olema ja Teda peab hüütama K

33. ja Ta valitseb igavesti Jaakobi soo üle ning Tema Kuningriigil ei ole otsa!”

34. Aga Maarja ütles Inglile: „Kuidas see v

35. Ingel vastas ning ütles Temale: „Püha Vaim tuleb Su peale ja K

36. Ja vaata, Su sugulane Eliisabet, temagi on pojaga käima peal oma vanas eas, ja see on kuues kuu temal, keda üteldi olevat sigimatu,

37. sest Jumalal ei ole ükski asi v

38. Aga Maarja ütles: „Vaata, siin on Issanda ┼¬mmardaja; Mulle sündigu su s

39. Neil päevil asus Maarja teele ja läks rutuga mägestikku Juuda linna.

40. Ja Ta tuli Sakariase kotta ja teretas Eliisabetti.

41. Ja sündis, kui Eliisabet kuulis Maarja teretust, et laps hüppas tema ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha Vaimu

42. ja hüüdis suure häälega ning ütles: „

43. Kust see tuleb, et minu Issanda Ema on tulnud minu juure?

44. Sest vaata, kui Su teretuse hääl kostis mu k

45. Ja

46. Siis Maarja ütles: „Mu hing ülistab väga Issandat

47. ja Mu vaim r

48. sest Ta on vaadanud oma ┼¬mmardaja alanduse peale! Vaata, nüüdsest peake kiidavad Mind

49. sest Minule on teinud suuri asju Vägev, ja Tema nimi on püha,

50. ja Tema halastus kestab p

51. Ta on Oma käsivarrega teinud v

52. Ta on t

53. näljased on Ta täitnud heade andidega, aga rikkad tühjalt minema saatnud;

54. Ta on vastu v

55. n

56. Ja Maarja jäi tema juure umbes kolm kuud ja läks siis tagasi koju.

57. Aga Eliisabeti mahasaamise aeg tuli kätte, ja ta t

58. Kui tema üleaedsed ja sugulased kuulsid, et Issand oli temale osutanud suurt halastust, olid nad r

59. Ja nad tulid kaheksandal päeval lapsukest ümber l

60. Aga tema ema kostis ning ütles: „Ei sugugi, vaid tema nimi peab olema Johannes!”

61. Kuid nemad ütlesid temale: „Su suguv

62. Ja viibates isale küsisid nad, kuidas tema tahaks teda nimetada.

63. Tema n

64. Aga sedamaid läks tema suu ning keel lahti, ja ta hakkas rääkima, kiites Jumalat.

65. Ja kartus tuli k

66. Ja k

67. Ja Sakarias, tema isa, sai täis Püha Vaimu ja hakkas ennustama, üteldes:

68. „Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, et Ta on tulnud katsuma Oma rahvast ja on saatnud Oma rahvale lunastuse

69. ning on meile äratanud päästesarve Taaveti, Oma sulase kojast

70. - n

71. päästu meie vaenlasist ja k

72. et osutada halastust meie esiisadele ja tuletada meele oma püha lepingut,

73. seda vannet, mille Ta vandus meie isale Aabrahamile,

74. et ta laseb meid päästetuina meie vaenlaste käest kartmatult

75. Teda teenida pühaduses ja

76. Ja sina, lapsuke, sind peab hüütama K

77. et anda Tema rahvale pääste tunnetus nende pattude andeksandmises

78. meie Jumala südamliku halastuse läbi, millega meid on tulnud katsuma päevat

79. paistma meile, kes istume pimeduses ja surma varjus, ja juhtima meie jalgu rahuteele!”

80. Aga lapsuke kasvas ja sai tugevaks vaimus. Ja ta oli k